Mezinárodní projekt „DECODE“ se během roku a půl jeho trvání naplno rozjel, proběhlo několik větších setkání a hodně „mikroschůzek“, na kterých společnými silami hledáme řešení, bádáme nad výstupy, nastavujeme procesy a hlavně si společně sdílíme zkušenosti v rámci organizace a hlavně mezi organizacemi a ze všech projektových krajin.

V dnešním zpravodaji máme pro Vás ke stažení dva finální výstupy našeho projektu
ve formě E-KNIH ZDARMA:

  • metodiku pro učitele mateřské školy

KE STAŽENÍ ZDE https://drive.google.com/drive/folders/1Lz09bEzBTOSrDewB6iEzrVWWLXmz_jXw

  • příručka pro rodiče

KE STAŽENÍ ZDE

https://drive.google.com/drive/folders/1e2iAxfeZ0QaUlCgcg9CYbIO7TBzF-E8l

 

METODIKA PRO PEDAGOGY s názvem Kognitivní rozvoj s využitím skupinových činností v předškolním vzdělávání

   Jedním z prvních z projektových výstupů je publikace s názvem Kognitivní rozvoj s využitím skupinových činností v předškolním vzdělávání – Metodika pro pedagogy. Metodika je určena především pedagogům mateřských škol a klade si za cíl podpořit připravenost pedagogů mateřských škol v oblasti využívání optimálních vzdělávacích strategií pro vyvážený socioemoční a kognitivní rozvoj dětí (nejen) ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Toho bude dosaženo prostřednictvím odborného teoretického textu a 96 poutavých výukových aktivit pro práci s dětmi.

Více o metodice pro pedagogy…

Metodika reaguje na jeden z požadavků vyplývajících ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Tím je zaměření na vyváženost socioemočního a kognitivního rozvoje dětí v předškolním vzdělávání. To je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV, MŠMT, 2021), kde je tato vyváženost deklarována s ohledem na danou hlavní cílovou kategorii, kterou jsou klíčové kompetence. Její snahou je nabídnout mateřským školám příklady ověřených aktivit, které se primárně zaměřují na rozvoj hlavních oblastí kognitivního rozvoje, kterými jsou vnímání, pozornost, paměť, myšlení a jazyk/řeč. Zároveň však nabízejí důležitý prostor pro socioemoční rozvoj prostřednictvím organizace vzdělávací nabídky zpravidla skupinovou formou a kooperativním učením.

Projekt DECODE se věnuje podpoře dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodin. Právě pro tyto děti je pobyt v mateřské škole důležitým místem, kde mají možnost dosáhnout značného socioemočního i kognitivního rozvoje. Získávají zde podněty pro rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce. Pedagogové připravují pestrou vzdělávací nabídku, zároveň mají příležitost zapojovat rodiny do vzdělávání jejich dětí. Předkládaná metodika si klade za cíl podpořit připravenost pedagogů mateřských škol v oblasti využívání optimálních vzdělávacích strategií pro vyvážený socioemoční i kognitivní rozvoj dětí (nejen) ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V úvodní kapitole se čtenář dozvídá o rozvoji kognitivních oblastí: vnímání, pozornosti, paměti, myšlení a řeči/jazyka.

Ve druhé kapitole je pozornost věnována rozvoji osobnosti dítěte z pohledu socioemočního rozvoje, fyzického vývoje a práceschopnosti. Třetí kapitola je zaměřena na současné přístupy vrozvoji dítěte. Čtenář se v ní seznámí s principy individualizace a integrovaného vzdělávání. Způsoby učení jsou zachyceny v samostatných částech kapitoly, ve kterých přibližujeme přínosy sociálního, kooperativního, prožitkového a situačního učení, věnujeme se také vzdělávacím strategiím. Poslední kapitola představuje další důležité téma předškolního vzdělávání, kterým je hodnocení výsledků vzdělávání a sebehodnocení dětí.

Hlavní část metodiky tvoří příklady inspirativní praxe v podobě 96 aktivit. Na této části se podílely učitelky z mateřských škol, které v průběhu školního roku každou činnost realizovaly s dětmi a následně popsaly. Realizované činnosti jsou popsané v jednotné struktuře dané formulářem, který obsahuje: název činnosti; tematický celek, ve kterém byla činnost uskutečněna; oblast kognitivního rozvoje, na kterou je činnost primárně zaměřená; očekávané výstupy; věk dětí; doporučení pro práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami; příprava/pomůcky; zadání pro děti; popis činnosti; zpětná vazba a podpora pedagoga vprůběhu činnosti; otázky pro reflexi; rizika/doporučení. Formulář je doplněný přílohami, které obsahují různorodé materiály. Najdete zde fotografie z realizace, návody, pomůcky apod.

Věříme, že mateřským školám metodika pomůže lépe porozumět propojování kognitivního a socioemočního rozvoje dětí.

 

PŘÍRUČKA PRO RODIČE s názvem PODPORA DÍTĚTE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Více o příručce pro rodiče…

   Příručka přináší podněty pro činnosti, které můžete s vaším dítětem realizovat na podporu jeho úspěšného přechodu z mateřské do základní školy. Celkově se podpora dítěti soustředí na rozvoj rozumový, tělesný a socioemoční i jeho práceschopnosti.

My se soustředíme zejména na rozumový rozvoj. Ten zahrnuje několik oblastí. Jsou to vnímání, pozornost, paměť, myšlení, jazyk a řeč. Pokusíme se vám je přiblížit v úvodní kapitole tak, abyste získali základní představu o tom, co se za pojmy často používanými právě v souvislosti s připraveností dítěte na školní docházku skrývá.

V další kapitole se zaměříme na doporučení, která můžete využít k podpoře svého dítěte v domácím prostředí. Najdete zde inspiraci pro přípravu podporujícího prostředí, ke stimulaci myšlení, k podpoře zdraví a výživy, utváření pozitivního vztahu k učení a lásky k poznávání, které vám pomohou dítě motivovat k činnostem. Povzbudí jeho snahu a udržení pozornosti a ukážou vám, jak oceňovat jeho pokroky.

A nakonec to nejdůležitější. Připravili jsme pro vás soubor námětů na činnosti, které můžete s dítětem realizovat doma nebo venku. Jejich prostřednictvím můžete podpořit své dítě v jeho učení.

Příručka vznikla v rámci projektu DECODE, který se věnuje podpoře dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodin. Obdobnou příručku jsme díky projektu DECODE vytvořili i pro učitele mateřských škol, aby podpora vašeho dítěte byla kontinuální a systematická.

Věříme, že vám příručka pomůže najít inspiraci pro rozvoj vašeho dítěte tak, aby pro něj byl vstup do základního vzdělávání plynulý a příjemný.

 

Setkání partnerů projektu DECODE

V březnu 2024 proběhlo v Mariboru další mezinárodní setkání projektu DECODE.  Setkání se zúčastnili všichni partneři a bylo zahájeno prezentací, ve které jsme se seznámili s tím, co jsme již úspěšně dokončili, na čem vytrvale pracujeme, ale také jsme si zopakovali to, co nás čeká v budoucnu. Na osobním meetingu jsme měli možnost diskutovat a naplánovat další úkoly. Nejvíce jsme se věnovali obsahu budoucího výstupu, a to vzdělávacího online kurzu pro učitele. Další virtuální meeting nás čeká v květnu 2024.

Více informací o projektu najdete na oficiálních webových stránkách projektu www.decode.raabe.cz.