Partneri

Asociace předškolní výchovy (APV)


je dobrovolné zájmové sdružení občanů a právnických osob působící v České republice. Byla založena v roce 1991 v Praze.

Zabýváme se zejména pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a eticko-výchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Naším cílem je zlepšit informovanost pedagogické a rodičovské veřejnosti a družstev s dalšími partnerskými organizacemi u nás i v zahraničí. Prostřednictvím našich zástupců v poradních orgánech a komisích MŠVVaŠ se podílí na přípravě legislativních materiálů pro předškolní vzdělávání.

APV v rámci těchto cílů podněcuje odborné diskuse o problémech současného předškolního vzdělávání, přispívá k ověřování implementace nových přístupů do praxe předškolního vzdělávání, podílí se na přípravě nových modelů předškolního vzdělávání a působí na rodičovskou veřejnost a veřejnost. názor, čím chrání práva dítěte. APV se zaměřuje na vzdělávání a ovlivňování ostatních pedagogických zaměstnanců v předškolním vzdělávání, spolupracuje s odborníky v jiných interdisciplinárních profesích, které se věnují dětem v předškolním věku.

APV pravidelně organizuje odborné a doplňkové vzdělávací akce – diskusní setkání k aktuálním problémům, setkání s renomovanými odborníky, odborné workshopy, podporuje studijní, publikační a propagační činnost, vykonává poradenské a informační služby.

APV je odborným partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast předškolního vzdělávání. Zástupci APV jsou stálými členy poradních orgánů MŠVVaŠ, kontrolního výboru OP VVV, platformy pro inkluzivní vzdělávání.

APV má 200 členů z řad učitelek mateřských škol a dalších odborníků, kteří se věnují problematice předškolní výchovy.

V rámci předškolní výchovy pravidelně realizujeme setkání s mateřskými školami a institucemi zabývajícími se předškolní problematikou, konference, kurzy a odborné workshopy.

Mezi priority APV patří snaha prosazovat princip humanizace předškolního vzdělávání. To znamená vycházet z osobnostně orientovaných teorií, které se ve svých modelech přibližují k dítěti a jeho vývojovým potřebám.

V rámci humanizace se chceme usilovat io demokratický charakter předškolní výchovy založené na partnerských vztazích rodiny a výchovné organizace. Chceme se snažit o celkové zvýšení úrovně předškolního vzdělávání ao vyšší prestiž učitelského povolání v této oblasti.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.


EXPOL PEDAGOGIKA (dále jen „Expol“) je profesionální vydavatelství působící v oblasti výchovy a vzdělávání. Expol je součástí Klett Group se sídlem ve Stuttgartu v Německu. Skupina Klett je jedním z předních podniků zaměřených na vzdělávání v Evropě.

Expol byl založen v únoru 1997 jako vydavatelství učebnic. Expol je již 25 let jedním z největších vydavatelů učebnic v České republice. Ve svém portfoliu má více než 2250 titulů, učebnic a pracovních sešitů se schvalovací doložkou ministerstva školství určených pro základní školy, školy pro děti se speciálními potřebami, střední odborné školy a střední školy.

Prostřednictvím státních investic do veřejných škol má Expol v současnosti 11 % trhu základních škol, 94 % trhu škol s dětmi se speciálními potřebami, 58 % trhu středních škol a 28 % trhu středních odborných škol.

Expol připravuje i podpůrné vzdělávací materiály – metodiku pro učitele k jednotlivým učebnicím. Od roku 2017 Expol organizuje vzdělávací semináře pro učitele se zaměřením na práci s jednotlivými učebnicemi a podpůrnými materiály. Během pandemie COVID začal Expol připravovat webináře, podcasty a online školící programy pro učitele, které se staly novými produkty v našem portfoliu služeb.

Expol ve spolupráci s vydavatelstvím Raabe spustil nové digitální nástroje pro vzdělávání ředitelů, pedagogů, veřejnost a přípravu digitálních produktů pro děti, žáky a studenty: Raabe Akademie a Raabe Digital. Raabe Akademie nabízí on-line školící programy šité na míru s cílem podpory vzdělávání, obohacení a rozšíření znalostí učitelů, ředitelů, veřejnosti, což je obzvláště důležité v éře online vzdělávání v rychle se měnícím světě.

Raabe Digital nabízí interaktivní digitální produkty: inovativní učebnice, pracovní sešity, testy a další produkty, které lze využít nejen v on-line procesu výuky a učení, ale kopírují také potřeby moderního vzdělávání 21. století.

V současnosti zaměstnáváme 15 zaměstnanců na plný úvazek. Všichni naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou učebních a učebních materiálů. Expol má širokou základnu externích spolupracovníků, odborníků v oblasti výchovy a vzdělávání, která se dlouhodobě podílí na vývoji jeho titulů. Externí spolupracovníci jsou většinou odborníci na konkrétní témata s dlouholetými zkušenostmi a jsou v této oblasti známí a akceptovaní.

Expol je stabilní a zodpovědná společnost, která spolu se svými zaměstnanci a spolupracovníky neustále vyvíjí nové učebnice a učební materiály pro učitele a pro lepší vzdělávání na Slovensku.

Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň


Mateřská škola byla založena v roce 1962. Logopedická třída byla otevřena v roce 1986 a od té doby škola nabízí podporu dětem s poruchami řeči.

V naší mateřské škole vytváříme prostředí pro maximální využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti jak pro děti, které potřebují podpůrná opatření, tak pro děti nadané. Dětem s narušenou komunikační schopností (v tzv. logopedické třídě) dlouhodobě poskytujeme individuální podporu. Uplatňujeme aktivity, při kterých děti projevují vlastní iniciativu, jsou aktivní, kdy učení probíhá na základě vlastních manipulací, řešení intelektuálních a praktických problémových situací. Respektujeme a vytváříme podmínky pro spontánní hru. Víme, že děti potřebují přímý kontakt s přírodou pro své plné fyzické, duševní, sociální zdraví a kognitivní rozvoj. Proto řadíme různé aktivity v zahradě, ale také v blízkém i vzdálenějším okolí.

Děti jsou spolutvůrci změn. Průběžně je zapojujeme do plánování aktivit a vedeme k sebehodnocení. Učitel upřednostňuje roli průvodce (podněcuje děti hledat různé vhodné způsoby) před „instruktorem“ (předává hotové „chytré“ závěry).

Učitelé sledují specifické potřeby jednotlivých dětí nebo rodin. Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálním pokroku dítěte (konzultační dny podle vzájemné potřeby – učitel – rodič). Nabízíme spolupráci na bázi rovnocenného partnerství, vzájemné otevřenosti mezi učiteli a rodiči, poskytování vzájemné informovanosti. Podporujeme aktivity na prohloubení interakce mezi rodiči a školou (společné workshopy a oslavy). Podporujeme rodiče v aktivní účasti na akcích mateřské školy (vstup do třídy a hry dětí, sdílení kalendáře akcí, individuální rozhovory, formou anket a dotazníků, formulář „kontaktujte nás“ na stránce, přihlášení se k odběru novinek na e. – mail atd.) .

Mezi naše hlavní zásady patří:

• podpora tvůrčího přístupu, přímé interakce dětí s přírodou a přírodními živly,
• učitelům poskytujeme možnost neustálého profesního rozvoje prostřednictvím vrstevnické podpory, sdílení příkladů dobré praxe v rámci školy, mezi školami, prostřednictvím IT technologií a účastí na kurzech
• poskytujeme rodičům individualizovanou podporu (logopedická prevence, konzultační hodiny, informace o dění v MŠ).

V mateřské škole pracuje 9 učitelek včetně vedoucí učitelky a 3 asistenty učitele. Všichni učitelé jsou odborně způsobilí, z toho 4 vysokoškolsky vzdělaní (předškolní pedagogika, speciální pedagogika, vedení školy, asistent učitele), 2 učitelky vystudovali speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a pedagogickou diagnostiku, 1 učitelka vystudovala vyšší odbornou školu. Podmínky pro provádění preventivní řečové výchovy splňuje 78 % učitelů (získali osvědčení pro provádění primární logopedické prevence). Všichni učitelé se dále samovzdělávají a podle potřeb školy a individuálních priorit se účastní akreditovaných seminářů a nabídek s různým zaměřením, vhodných a potřebných pro jejich práci. Výchovu poskytujeme 72 dětem ve 3 běžných třídách (částečně věkově smíšených) a 14 dětem v jedné speciální třídě (určené pro děti s narušenou komunikační schopností).

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.


Společnost byla založena v roce 1996 a osvědčila se jako přední poskytovatel různých vzdělávacích produktů se zaměřením na vývoj učebních materiálů pro ředitele škol, učitele a studenty.

Náš tým tvoří 18 odborníků v oblasti vzdělávání a školení, PR a vývoje publikací.
Naším hlavním cílem je být profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení specifických potřeb ředitelů, pedagogů a jiných odborníků v oblasti školství.

Aktivní spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vedla k tomu, že Nakladatelství Dr. Josef Raabe sro. tyto úspěchy a aktivity:
• Více než 630 odborných publikací;
• síť více než 900 odborníků – autorů, redaktorů, lektorů a recenzentů;
• Portfolio kurzů kontinuálního vzdělávání a akreditovaných programů pro ředitele škol a učitelů.

Úzce spolupracujeme s předními odborníky v oblasti školství, lidských zdrojů a pracovního práva, abychom zabezpečili vysokou efektivitu a prakticky orientované materiály v oblasti školního managementu. Jedním z našich největších úspěchů v posledních letech je vývoj portfolia školících materiálů pro pedagogy. Nabízíme akreditované programy pro učitele prvního a druhého stupně základního/základního vzdělávání, jakož i pro ředitele škol. Prostřednictvím pořádání odborných konferencí a workshopů usnadňujeme i cílené diskuse mezi lídry v oblasti vzdělávání a dalšími odborníky o aktuálních tématech na národní a evropské úrovni.

Úspěšně jsme zrealizovali projekt GSS a WELCOME financovaný v rámci Erasmus+.

Projekt GSS (2015–2018) byl zaměřen na zvýšení kompetencí učitelů VSRD hodnotit a přiměřeně řešit úroveň dovedností a zralosti dětí před vstupem do základní školy, čímž se zajistí hladký přechod. Projekt byl vyhodnocen jako příklad nejlepší praxe, tzn. – 94/100 – během závěrečného hodnocení.

Projekt WELCOME byl zaměřen na plnou integraci dětí s různými vzdělávacími potřebami prostřednictvím inkluzivního komplexního přístupu, který zahrnuje řešení potřeb učitelů v oblasti zdrojů a kompetencí pro úspěšné řízení heterogenní třídy/skupiny v běžných předškolních zařízeních. Projekt byl při závěrečném hodnocení vyhodnocen jako příklad nejlepší praxe, tzn. 98/100.

UNIVERZE V MARIBORU


Univerzita v Mariboru byla založena v roce 1975. Se svými 17 fakultami, Univerzitní knihovnou Maribor a studentskými koleji je druhou největší a druhou nejstarší univerzitou ve Slovinsku s dlouholetou tradicí. Během těchto let se stala úspěšnou vědeckou institucí, jejímž prvořadým posláním a hlavním principem je šíření a obohacování poznatků. Rychle rozvíjí nové oblasti činnosti, testuje nové studijní metody a hledá nové způsoby integrace se svým prostředím.

Stát se výzkumnou univerzitou patří mezi naše priority, proto je interdisciplinarita vysoce ceněná, protože naše fakulty pokrývají přírodovědné, matematické, inženýrské, medicínské, biotechnologické, sociální, humanitní a jiné vědy. Vytvořením pracovního prostředí, které podporuje akademickou svobodu, chce Univerzita v Mariboru podpořit dosahování špičkových vědeckých a uměleckých úspěchů.

Povědomí, že univerzitu tvoří lidé, je přítomno na všech úrovních vzdělávání a výzkumu. Zvláštní pozornost je proto věnována zapojení studentů do výzkumné práce a rozhodovacích orgánů, jakož i spolupráci s ekonomikou jak v oblasti transferu znalostí a technologií do praxe, tak v oblasti spojování a síťování. studentů a absolventů u zaměstnavatelů z hlediska přechodu na trh práce. Univerzita v Mariboru je instituce, která nabízí řadu příležitostí k rozvoji kariéry. Absolventi, výzkumníci a profesoři jsou úspěšní na domácí i světové scéně.

17 fakult nabízí 179 studijních programů pro více než 14 000 studentů, z nichž asi 10 % tvoří zahraniční studenti. UM má kolem 1000 akademických pracovníků.

Orientujeme se na přilákání nejlepších studentů a vytvoření rozvojového prostředí, kde je dokonalost v každém ohledu doma. Stali jsme se centrální rozvojovou institucí, která navazuje vazby s ekonomikou a spolu se svými partnery vytváří centrum udržitelného rozvoje pro širší region. Rychle rozvíjíme nové oblasti činnosti, testujeme nové studijní metody a hledáme nové způsoby integrace s jejím prostředím.

Univerzita v Mariboru věnuje zvláštní pozornost zapojení studentů do výzkumné práce a rozhodovacích orgánů. Je propojena s ekonomikou jak v oblasti transferu znalostí a technologií do praxe, tak v oblasti spojování a síťování studentů a absolventů se zaměstnavateli z hlediska přechodu na trh práce. Univerzita v Mariboru je instituce, která nabízí řadu příležitostí k rozvoji kariéry.

Vrtec Ivana Glinská


Mateřská škola Ivana Glinška je samostatná veřejná mateřská škola. Pracujeme podle národního dokumentu (Učební plán pro mateřské školy). Vizí mateřské školy jsou hodnoty, které nás spojují. Děláme to, co umíme nejlépe. Navzájem se obohacujeme vzájemnou spoluprací a respektem. Dáváme dětem ze sebe to nejlepší. Naším mottem je: „Školka přátelských lidí, kde nám na tvářích září zdraví a smích.“ Poskytujeme profesionální a podnětné tvůrčí prostředí Umožňujeme sledování a rozvoj všech schopností dětí prostřednictvím hry, projektového učení a učení se v přírodě Nabízíme rodičům podporu a pomoc při socializaci, abychom společně budovali zdravé a podnětné předškolní období Uvědomujeme si, že základy, které budujeme v předškolním věku, jsou velkou investicí do budoucnosti našich dětí. Věříme, že spolu s našimi partnery z Čech a Slovenska budeme v projektu ještě úspěšnější.

Mateřskou školu navštěvuje 526 dětí ve věku od 1 do 5 let. V 6 jednotkách a 8 budovách máme 36 skupin pod vedením 83 učitelů. Ředitelkou je Ester Mlaj, vysokoškolská pedagožka. Mateřská škola má i pomocné neakademické zaměstnance, mezi které patří: kuchařky, techničtí pracovníci (správci, uklízečky) a administrativa (účetnice, účetní, sekretářka, sociální pracovnice).

Nabízíme dva vzdělávací programy. Prvním je základní denní program, který trvá od 6 do 9 hodin. V rámci denního programu máme možnost i odpoledních a turnusových programů. Druhým programem, který nabízíme, je kratší program pro děti ve věku 6 let, které nenavštěvovaly mateřskou školu v předškolním období a je financován Ministerstvem školství, vědy a sportu ČR a trvá 4 hodiny denně v rámci 240 hodin ročního rozsahu (některé z těchto dětí často vykazují jinou úroveň kognitivního rozvoje než děti, které navštěvovaly mateřskou školu). Naše programy vedou pedagogové, kteří připravují i obohacující aktivity – sportovní hry, vědecké projekty, knižní vzdělávání, dětský pěvecký sbor, tanec, šachy, cizí jazyky (němčina a angličtina), loutková představení atp. Pedagogové se vzdělávají také ve Slovinsku a v zahraničí (výměny Erasmus – Finsko, Itálie, Španělsko).
Na SlovInsku poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání. Spolupracujeme také s externími spolupracovníky a lokálním prostředím. S dětmi navštívíme Mariborské loutkové divadlo, Muzeum NOM, Galerii umění Maribor a Experimentální centrum Maribor. Organizujeme taneční, cizí jazykové, lyžařské a bruslařské kurzy pro děti předškolního věku. Chceme vyzvednout také přípravu jídla pro všechny děti zapojené do vlastní kuchyně. Uvědomujeme si, že strava je důležitým faktorem zdraví zejména v dětském věku, kdy děti rostou a vyvíjejí se a potřebují kvalitní příjem potravy pro dobrý tělesný vývoj. Při sestavování jídelních lístků nepoužíváme umělé přísady, pouze přírodní sušené a čerstvé koření. Všechna jídla připravujeme ve vlastní kuchyni s potravinami z integrované a ekologické produkce. Dětem v mateřské škole nabízíme tři samostatná a kvalitní jídla: snídaně, oběd a pozdní snídaně. Během dne mají děti vždy k dispozici čerstvé ovoce, neslazený čaj a vodu. Jednou týdně připravujeme tradiční slovenská jídla a bezmasá jídla. Dětem, které mají medicínsky indikovanou dietu připravujeme individuální dietní jídla. Nošení stravy do školky v souladu se slovenskou legislativou a doporučeními není povoleno.

Základní škola s mateřskou školou Kalinčiakova, Bratislava

Historie Mateřské školy ZŠ Kalinčiakova je poměrně krátká, na škole působí od roku 2015. Sídlí v budově ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislavě – městské části Nové Město. Škola je situována mezi ulicemi Bajkalská, Trnavská a Kalinčiakova se samostatným sportovním areálem se samostatným přístupem pro děti a rodiče do mateřských škol. Navázala na tradice školy, která má své zaměření na rozvoj sportu a pohybových aktivit. Vzniká podle hesla „sportem ke vzdělávání“, v duchu fair play a olympijských ideálů až k základům poznání sebe i celého světa. Během celého dne se velmi zaměřujeme na rozvoj fyzické pohody dětí.

Poloha mateřské školy, její vnitřní vybavení a sportovní areál školy jsou předpokladem pro všestranný rozvoj osobnosti dětí. Naší snahou je vést děti k pohybu, sportu a zdravému životnímu stylu.

Disponujeme sportovním zázemím, běžeckou dráhou, velkým fotbalovým hřištěm s umělým trávníkem, malým fotbalovým hřištěm s přírodní trávou, rozcvičovnou, tělocvičnou a dalšími plochami pro sportovní a pohybové aktivity. Mateřská škola má další vybavení. Mateřská škola je v areálu základní školy.

Program mateřské školy vychází z filozofie školy.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání pro děti z městské části Bratislava – Nové Město, pro kterou je areálem. Celkem máme 76 dětí. Kolektiv mateřské školy tvoří 7 učitelek, speciální pedagog – logoped, pedagogický asistent a dvě uklízečky.

Škola spolupracuje s různými organizacemi, zejména s Klubem olympioniků Bratislava.

Klíčovou oblastí činnosti školy i školky je rozvoj motoriky dětí. Snažíme se vybudovat dobrý tým s pozitivními lidskými vlastnostmi na vysoké profesionální úrovni.

Základní škola a mateřská škola Libešice, okres Louny

Škola existovala v Liběšicích od první poloviny 17. století jako německá škola. Česká škola vznikla v roce 1921 v souvislosti se vznikem ČSR. V současnosti školu tvoří mateřská škola a první stupeň základní školy. Žáci z naší školy odcházejí po skončení prvního ročníku základní školy, a proto se je snažíme připravit i na úspěšný přestup do šestého ročníku žateckých škol, někteří talentovanější žáci odcházejí do matematických tříd a do osmi ročník gymnázia. Kromě typického vybavení máme k dispozici také interaktivní tabuli, iPady, venkovní plochy s herními prvky a nově vybudované sportovní hřiště pro vzdělávání.

Naše organizace má celkem 14 zaměstnanců. V MŠ jsou 4 učitelky včetně asistentky.

Naše škola se řídí rámcovým vzdělávacím programem, který je platný pro všechny školy v České republice. Máme vypracovanou vlastní vizi školy a školní vzdělávací program (ŠVP). V rámci ŠVP vypracováváme třídní vzdělávací program (TVP) individuálně pro každou školní třídu. TVP aktualizujeme podle situace a stavu školní třídy s ohledem na pedagogickou diagnostiku, například podle počtu dětí a žáků, s ohledem na děti/žáky se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami, podle potřeb dětí ze soc. znevýhodněné rodiny a děti cizinců.

Mateřská škola se řídí svým školním vzdělávacím programem s názvem „Hrajeme si od podzimu do léta“, který obsahuje 11 témat ročně a je zaměřen na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Děti si zde hrou rozvíjejí své fyzické, duševní a sociální dovednosti a schopnosti.

V naší škole učitel chápe každé dítě jako jedinečnou individualitu a je mu oporou a motivací. Škola vytváří nejpřirozenější psycho-sociální prostředí, založené na věkově smíšených (heterogenních) třídách a přirozené integraci dětí se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami. Mezi hlavní metody výchovně vzdělávací práce školy patří hra, zážitkové učení a dramatika. Učitelky se prostřednictvím vyučovacích metod snaží o to, aby děti zažívaly a poznávaly svět aktivním a tvůrčím způsobem a zároveň měly dostatek prostoru pro specificky dětské spontánní aktivity.

Mezi hlavní činnosti a metody školního vzdělávacího programu patří typické vyučovací metody (verbální, názorné, dovedně praktické). Aktivizující metody (diskuse, řešení problémů, situační, inscenační). Komplexní metody (skupinové vyučování, partnerské vyučování, individuální a individualizované vyučování). Projektové vyučování (učení se v životních situacích, vyučování podporované IKT). Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, empaticky a vytvářet příznivé klima nejen ve třídě, v celé škole a ve spolupráci s rodiči a veřejností. Při naší práci je pro nás důležitá spolupráce nejen na úrovni dítěte a učitele, ale také mezi učiteli a rodiči, mezi jednotlivými učiteli as ostatními zaměstnanci školy.

Newsletter