Medzinárodný projekt „DECODE“ sa počas jedenapolročného trvania naplno rozbehol, prebehlo niekoľko väčších stretnutí a veľa „mikroschôdzok“, na ktorých spoločnými silami hľadáme riešenia, bádame nad výstupmi, nastavujeme procesy a hlavne si spoločne zdieľame skúsenosti v rámci organizácie, ako aj medzi organizáciami zo všetkých projektových krajín.

V dnešnom bulletine máme pre Vás na stiahnutie dva finálne výstupy nášho projektu
vo forme E-KNÍH ZADARMO:

  • metodiku pre učiteľov materskej školy

NA STIAHNUTIE TU: https://drive.google.com/drive/folders/1Lz09bEzBTOSrDewB6iEzrVWWLXmz_jXw

  • príručku pre rodičov

NA STIAHNUTIE TU: https://drive.google.com/drive/folders/1e2iAxfeZ0QaUlCgcg9CYbIO7TBzF-E8l

METODIKA PRE UČITEĽOV s názvom Kognitívny rozvoj pomocou skupinových aktivít v predškolskom vzdelávaní

Metodika s názvom Kognitívny rozvoj pomocou skupinových aktivít v predškolskom vzdelávaní reaguje na jednu z požiadaviek vyplývajúcich zo vzdelávacej politiky Slovenskej republiky. Ide o zameranie sa na vyvážený sociálno-emocionálny a kognitívny rozvoj detí v predškolskom vzdelávaní. Táto vyváženosť s ohľadom na hlavnú cieľovú kategóriu, ktorou sú kľúčové kompetencie, je deklarovaná aj v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ďalej len „ŠVP“). Snaží sa ponúknuť materským školám príklady overených aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na rozvoj hlavných oblastí kognitívneho rozvoja, ktorými sú vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie a jazyk a reč. Zároveň ponúkajú dôležitý priestor na sociálno-emocionálny rozvoj prostredníctvom organizácie vzdelávacej ponuky, zvyčajne v skupinovej forme a prostredníctvom kooperatívneho učenia. V úvodnej kapitole sa čitateľ dozvie o vývoji kognitívnych oblastí vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia a jazyka a reči. Druhá kapitola sa zameriava na rozvoj osobnosti dieťaťa z hľadiska sociálno-emocionálneho rozvoja, telesného rozvoja a pracovnej schopnosti. Tretia kapitola sa upriamuje na súčasné prístupy vo vývoji dieťaťa. Oboznamuje čitateľa so zásadami individualizácie a integrovaného vzdelávania. Učebné štýly sú zachytené v samostatných častiach kapitoly, v ktorých sú predstavené prínosy sociálneho, kooperatívneho, zážitkového a situačného učenia a v ktorých sa rozoberajú výchovné stratégie. Posledná kapitola predstavuje ďalšiu dôležitú tému v predškolskom vzdelávaní, je ňou hodnotenie pokroku detí a ich sebahodnotenie.

Hlavnú časť metodiky tvoria príklady inšpiratívnej praxe v podobe 96 aktivít. Do tejto časti prispeli učiteľky materských škôl, ktoré jednotlivé aktivity realizovali s deťmi počas školského roka. Následne realizované aktivity opísali vo formulári s jednotnou štruktúrou, tvoria ju – názov aktivity; tematický celok, v ktorom bola aktivita realizovaná; oblasť kognitívneho rozvoja, na ktorú je aktivita primárne zameraná; očakávané výstupy; vek dieťaťa; odporúčania na prácu s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; príprava/nástroje; úlohy pre deti; opis aktivity; spätná väzba a podpora pre učiteľku počas aktivity; otázky na zamyslenie; riziká/odporúčania. Formulár je doplnený prílohami, ktoré obsahujú rôzne materiály. Nájdete v nich fotografie z realizácie, návody, pomôcky atď.

Veríme, že táto metodika pomôže materským školám lepšie pochopiť prepojenie medzi kognitívnym a sociálno-emocionálnym rozvojom detí.

PRÍRUČKA PRE RODIČOV s názvom Podpora dieťaťa v domácom prostredí

Príručka s názvom Podpora dieťaťa v domácom prostredí obsahuje návrhy aktivít, ktoré môžete so svojím dieťaťom vykonávať, aby ste podporili jeho úspešný prechod z materskej školy do základnej školy. Celková podpora je zameraná na intelektuálny, fyzický a sociálno-emocionálny rozvoj Vášho dieťaťa, ako aj na jeho pracovné schopnosti.

Zameriava sa najmä na intelektuálny rozvoj, ktorý zahŕňa niekoľko oblastí. Ide o vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, jazyk a reč. Predstavili sme ich v úvodnej kapitole, aby ste získali základnú predstavu o tom, čo sa skrýva za pojmami často používanými v súvislosti s pripravenosťou dieťaťa na školu.

V ďalšej kapitole sa venujeme odporúčaniam, ktoré môžete použiť na podporu svojho dieťaťa v domácom prostredí. Nájdete tu inšpirácie na prípravu podporného prostredia, stimuláciu myslenia, podporu zdravia a výživy, budovanie pozitívneho postoja k učeniu a lásky k objavovaniu, ktoré Vám pomôžu motivovať dieťa k činnosti. Podporia snahu a pozornosť a ukážu Vám, ako oceniť ich pokrok.

A nakoniec to najdôležitejšie. Pripravili sme pre Vás súbor nápadov na aktivity, ktoré môžete s dieťaťom robiť doma alebo vonku. Môžete ich využiť na podporu učenia sa Vášho dieťaťa.

Príručka vznikla v rámci projektu „DECODE“, ktorý sa venuje podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodín.

Dúfame, že Vám táto príručka pomôže nájsť inšpiráciu na rozvoj Vášho dieťaťa, aby jeho vstup do základného vzdelávania bol bezproblémový a príjemný.

Stretnutie partnerov projektu „DECODE“

V marci 2024 prebehlo v Maribore ďalšie medzinárodné stretnutie projektu „DECODE“. Na stretnutí sa zúčastnili všetci partneri, ktoré bolo otvorené prezentáciou, v ktorej sme sa zoznámili s tým, čo sme už úspešne dokončili, na čom vytrvalo pracujeme, ale tiež sme si pripomenuli to, čo nás čaká v budúcnosti. Na osobnom stretnutí sme mali možnosť diskutovať a naplánovať si ďalšie úlohy. Najviac sme sa venovali obsahu budúceho výstupu, a to obsahu vzdelávacieho online kurzu pre učiteľov. Ďalšie virtuálne stretnutie nás čaká v máji 2024.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnych webových stránkach projektu www.decode.raabe.cz.