Mednarodni projekt »DECODE« se od svojega začetka – novembra 2022 – lepo razvija, saj je v njegovem okviru bilo organiziranih že več velikih srečanj in številna »mikrosrečanja«, na katerih skupaj iščemo rešitve, vzpostavljamo procese in, kar je najpomembneje, izmenjujemo izkušnje med organizacijami iz vseh držav.

V prvem novičniku smo predstavili načrtovane rezultate projekta in prva dva sestanka.

V današnjem novičniku predstavljamo tri rezultate projekta:

  • metodologijo za vzgojitelje v vrtcih,
  • izobraževalna učna sredstva za vrtec,
  • priročnik za starše.

 Metodologija za vzgojitelje v vrtcih (teoretični del metodologije)

Projekt DECODE je namenjen podpori otrokom iz socialno ogroženih okolij in njihovim družinam. Za te otroke je vrtec pomemben prostor, kjer lahko dosežejo pomemben socialno-čustveni in kognitivni razvoj. Tu se jih spodbuja k razvijanju komunikacijskih spretnosti in sodelovanju. Vzgojitelji pripravijo pestro izobraževalno ponudbo, hkrati pa imajo možnost, da v izobraževanje otrok vključijo tudi njihove družine. Namen omenjene metodologije je podpreti pripravljenost vzgojiteljev v vrtcih za uporabo optimalnih vzgojnih strategij za uravnotežen socialno-čustveni in kognitivni razvoj otrok (ne le) iz socialno ogroženih okolij.

Vrtec je kraj, ki dopolnjuje družinsko izobraževanje. Tu otrok dobi priložnost za raziskovanje in doživljanje novih socialnih vlog, razvija svoje komunikacijske spretnosti in je obkrožen z zadostno količino spodbud za optimalen kognitivni razvoj. Vzgojitelj/ica uporablja svoje strokovne in osebne kompetence, da spozna otroka in usmerja njegov učni napredek ter mu posreduje stališča in vrednote.

Ta metodologija obsega širok spekter vprašanj s področja predšolske vzgoje, ki zajemajo številne pomembne vidike. To sicer ni izčrpen in enovit vir informacij, vendar omogoča vpogled v predmet na tak način, da je jasno, da se vzgojitelj ne more osredotočiti le na eno področje, temveč mora znati zavestno in načrtno povezovati teoretično znanje s svojimi praktičnimi izkušnjami. S poznavanjem otrokove osebnosti pride do izbire ustreznih vzgojnih strategij, nato pa se z evalvacijo vzgojnega procesa odloča za nadaljnje korake. Cilj je, da otrok ob koncu predšolske vzgoje na vseh področjih doseže svoje najboljše osebne uspehe in je pripravljen na nadaljnje učenje, prevzemanje novih socialnih vlog in soočanje z izzivi, ki ga čakajo v prihodnosti.

Teoretični del metodologije vzpostavlja osnovne temelje za celovit pogled na otroka in njegov razvoj. Na podlagi teh izhodišč je predstavljen trenutni model predšolske vzgoje, ki temelji na načelih individualizacije in vključevanja. Na vzgojiteljevo delo in prispevek k otrokovemu razvoju odločilno vplivajo uporabljene vzgojne strategije, metode dela, vrednotenje učnih izidov in usmerjanje otrok v samoevalvacijo. Tem vlogam so posvečena zadnja poglavja.

Velik izziv za vzgojitelje danes je spodbujanje sodelovanja, zagotavljanje stalnih povratnih informacij in ocenjevanje otrokovega napredka. V tej metodologiji smo pozornost usmerili v povezovanje kognitivnega razvoja z drugo pomembno sestavino otrokovega osebnostnega razvoja – razvojem sodelovanja.

Menimo, da je največji prispevek metodologije povezava med teorijo in prakso. Vzgojitelj dobi priložnost, da dopolni ali osveži potreben teoretični pregled, ki mu sledijo primeri konkretnih dejavnosti, opisanih v enotni strukturi. Vsaka dejavnost je opisana vključno s priporočili za delo z otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami, vprašanji za razmislek in uporabo sprotnih povratnih informacij ter podporo vzgojitelju med samo dejavnostjo. Vzgojitelji, ki so sodelovali pri pripravi in opisu dejavnosti, so vsako izmed njih tudi neposredno potrdili v vrtcih. Zaradi tega je metodologija dragocen vir navdiha za druge vzgojitelje in pomemben korak k izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje.

Predšolska vzgoja je temelj za posameznikovo vseživljenjsko učenje, uporabo v življenju, pozitivne izkušnje in iskanje samega sebe. V današnji družbi, ki je zelo usmerjena v uspešnost, je poklicna dolžnost vzgojitelja v vrtcu, da otrokom privošči otroštvo, jim omogoči doživljanje uspeha na podlagi ustvarjalnih dejavnosti, pri katerih vsak otrok aktivno sodeluje na podlagi svojih trenutnih potreb, sposobnosti in interesov, ne glede na končni rezultat, temveč s poudarkom na procesu, tj. doživljanju zadovoljstva, veselja ob napredku, obvladovanju problema in iskanju rešitve. Otrok torej potrebuje prijazno in sprejemajoče okolje ter podporo pri vzpostavljanju socialnih odnosov z vrstniki.

Učna gradiva za vrtce (praktični del metodologije)

Vrtec Čtyřlístek želi v okviru projekta DECODE okrepiti strokovne spretnosti vzgojiteljev. Redno se srečujemo in se medsebojno navdihujemo ter izmenjujemo informacije o potrebah posameznih otrok. Skupaj oblikujemo pester nabor dejavnosti, namenjenih izboljšanju njihovih sposobnosti intelektualnega razvoja. Naše glavne teme so bile Voda okoli nas, Svet okoli nas, Življenjski dogodki, S čim se rad igram in Naša edinstvenost.

Temu sledi premišljeno načrtovanje, priprava okolja, dejanska izvedba v skupini in preverjanje naloge, vključno z oblikovanjem ustreznih vprašanj odprtega tipa. Vsaka tema se zaključi z razmislekom otrok in vzgojiteljev.

Naše nadaljnje prizadevanje in izziv bo zaposliti starše in jih vključiti v načrtovanje omenjenih dejavnosti.

Priročnik za starše

Da bi za razvoj otrokovega kognitivnega potenciala podprli komunikacijo z njegovo družino, vodniku za vzgojitelje projekta DECODE sledi še en vodnik za starše. V njem bodo starši našli širok nabor dejavnosti za podporo otroku v domačem okolju. Vzgojiteljem pa vodnik ponuja priložnost, da starše seznanijo s prednostmi projekta ali v njem poiščejo dodaten navdih za svoje delo.

Zavedamo se povezanosti predšolske vzgoje z družinskim okoljem. Komunikacija in sodelovanje z družino postajata vse pomembnejša. Več kot potrebno je, da je interakcija med družino in vrtcem poenotena in temelji na otrokovih trenutnih potrebah, zmožnostih in interesih. Vzgojitelj mora biti enako sposoben blažiti pritiske družine na otrokovo uspešnost in blažiti učinke zaščitniške vzgoje ter podpirati družine iz socialno šibkih okolij, tako da vsi delujejo v otrokovo največjo korist. Hkrati bi morali tudi starši iskati in najti podporo pri vzgojiteljih.

Metodologija je napisana v staršem prijaznem jeziku. Njen namen je podpreti starše, da bodo lahko sami podpirali otrokov razvoj in skupaj z vrtcem prispevali k uspešnemu in nemotenemu prehodu iz vrtca v osnovno šolo.

Prvo poglavje je namenjeno opisu področij podpore za otroka. Tako starši dobijo preprost pregled, ki jim olajša razumevanje pomena podpore otroku na določenem področju. Največ prostora je namenjenega kognitivnemu področju, ki je v ločenih podpoglavjih razdeljeno na dodatna podpodročja. Vsako podpodročje je obdelano v preprostem opisu, ki ga spremlja razlaga posebnega pomena za otroka in njegov razvoj.

V drugem poglavju z naslovom Kako lahko podpirate otroka doma bodo starši spoznali pomembne vidike podpore. Ti vključujejo ustvarjanje podpornega domačega okolja, spodbujanje naravne radovednosti, negovanje zdravja, spodbujanje k učenju in spodbujanje otrokove ljubezni do raziskovanja.

V zadnjem poglavju smo poskušali staršem ponuditi način, kako se pogovarjati z otrokom in oceniti svoja prizadevanja.

Pomemben del tega priročnika je praktični prikaz posebnih dejavnosti, ki jih je mogoče enostavno izvajati v domačem okolju, ne da bi za to potrebovali posebno opremo. Tako kot v priročniku za vzgojitelje so dejavnosti predstavljene v jasni in enotni strukturi. Tudi tokrat so pri pripravi in potrjevanju dejavnosti sodelovali vzgojitelji v vrtcih.

Da bi dobro podprli svojega otroka, ga morajo starši najprej dobro spoznati in mu zagotoviti dovolj priložnosti za njegov nemoten razvoj. Te priložnosti lahko otroku ponudijo takrat, ko zanje vedo in so prepričani o njihovem pomenu. V tem priročniku smo na preprost način poskušali staršem otrok predstaviti in posredovati informacije, ki so še posebej pomembne za otrokov intelektualni razvoj. Skupaj smo se podali na pot razumevanja zakonitosti otrokovega razvoja in verjamemo, da bomo s tem pripomogli k premišljenemu in ciljno usmerjenemu razvoju otroka.

Srečanje partnerjev projekta DECODE

Tretje mednarodno srečanje partnerjev projekta DECODE je potekalo maja 2023, ponovno pod vodstvom koordinatorja projekta – Založbe Dr. Josef Raabe. Srečanja so se udeležili vsi partnerji, začelo pa se je s predstavitvijo, kjer smo predstavili, kaj smo že uspešno zaključili, na čem trenutno delamo, obenem pa povzeli, kaj nas čaka v prihodnosti. Na virtualnem srečanju smo imeli priložnost neposredno razpravljati o različnih temah in razjasniti nekatere podrobnosti, ki jih je bilo treba dodelati, zlasti v zvezi s priročnikom za starše, ki je trenutno tik pred svojo končno različico. Naše naslednje virtualno srečanje bo novembra 2023.

Več informacij o partnerjih najdete na uradni  spletni strani projekta.