Medzinárodný projekt DECODE sa od svojho spustenia v novembri 2022 pekne rozbehol, uskutočnilo sa niekoľko veľkých stretnutí a mnoho „mikrostretnutí“, na ktorých spoločne hľadáme riešenia, nastavujeme procesy a hlavne si vymieňame skúsenosti medzi organizáciami zo všetkých krajín.

V prvom bulletine sme predstavili plánované výsledky projektu a naše prvé dve stretnutia.

V dnešnom bulletine predstavujeme tri výstupy projektu:

  • metodiku pre učiteľov materských škôl,
  • vzdelávacie učebné zdroje pre materské školy,
  • príručku pre rodičov.

 Metodika pre učiteľov materských škôl (teoretická časť metodiky)

Projekt DECODE je zameraný na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodín. Pre tieto deti je pobyt v materskej škole dôležitým miestom, kde môžu dosiahnuť významný sociálno-emocionálny a kognitívny rozvoj. Sú v nej podporované v rozvíjaní komunikačných zručností a spolupráce. Učitelia pripravujú pestrú ponuku vzdelávania, pričom majú možnosť zapojiť do vzdelávania svojich detí aj rodiny. Cieľom predkladanej metodiky je podporiť pripravenosť učiteliek materských škôl na využívanie optimálnych vzdelávacích stratégií na vyvážený sociálno-emocionálny a kognitívny rozvoj detí (nielen) zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Materská škola je miestom, ktoré dopĺňa rodinnú výchovu. Dieťa tu dostáva príležitosť objavovať a zažívať nové sociálne roly, rozvíja svoje komunikačné schopnosti, je obklopené dostatočným množstvom podnetov na kognitívny rozvoj. Učiteľ využíva svoje odborné a osobné kompetencie na to, aby dieťa spoznal a cielene mu sprostredkoval pokrok v učení, odovzdával mu postoje a hodnoty.

Táto metodika zachytáva široké spektrum problematiky vzdelávania v ranom detstve, ktoré zahŕňa mnoho dôležitých aspektov. Určite nie je vyčerpávajúcim a jediným zdrojom informácií, ale poskytuje pohľad na predmet takým spôsobom, aby bolo zrejmé, že učiteľ sa nemôže sústrediť len na jednu oblasť, ale musí vedieť vedome a cielene prepájať teoretické poznatky s vlastnou praxou. Od poznania osobnosti dieťaťa sa dostáva k voľbe vhodných výchovných stratégií, následne prostredníctvom hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu rozhoduje o ďalších krokoch. Cieľom je, aby dieťa na konci predškolského vzdelávania dosiahlo svoje osobné maximum vo všetkých oblastiach, bolo pripravené pokračovať v učení, preberať nové sociálne roly a čeliť novým výzvam, ktoré ho čakajú.

Teoretická časť metodiky zachytáva základné východiská na komplexný pohľad na dieťa, jeho vývoj a rozvoj. Na základe týchto východísk je predstavený súčasný model predškolskej výchovy založený na princípoch individualizácie a inklúzie. Prácu učiteľky a jej podiel na rozvoji dieťaťa zásadným spôsobom ovplyvňujú používané výchovné stratégie, metódy práce, hodnotenie výsledkov vzdelávania a vedenie detí k sebahodnoteniu. Týmto úlohám sú venované záverečné kapitoly.

Významnou výzvou pre učiteľov v súčasnosti je podpora spolupráce, poskytovanie priebežnej spätnej väzby a hodnotenie pokroku dieťaťa. V tejto metodike sme zamerali pozornosť na prepojenie kognitívneho rozvoja s ďalšou dôležitou zložkou rozvoja osobnosti dieťaťa, t. j. rozvojom spolupráce.

Za najväčší prínos metodiky považujeme prepojenie teórie s praxou. Učiteľ dostáva možnosť doplniť alebo osviežiť si potrebný teoretický prehľad, na ktorý nadväzujú príklady konkrétnych činností opísaných v jednotnej štruktúre. Každá aktivita je spracovaná vrátane odporúčaní na prácu s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, otázok na zamyslenie a využitia priebežnej spätnej väzby a podpory učiteľa počas aktivity. Učiteľky, ktoré sa podieľali na ich príprave a opise, overovali jednotlivé aktivity aj priamo v materských školách. Metodika sa tak stáva cenným zdrojom inšpirácie pre ostatných učiteľov a dôležitým krokom k zlepšeniu kvality predškolského vzdelávania.

Predškolské vzdelávanie je základným kameňom pre celoživotné učenie, životné uplatnenie, šťastné prežívanie a hľadanie seba samého. V dnešnej spoločnosti, ktorá je veľmi orientovaná na výkon, sa stalo profesionálnou povinnosťou učiteľa materskej školy dopriať deťom detstvo, umožniť im zažiť úspech na základe tvorivých činností, na ktorých sa každé dieťa aktívne podieľa na základe svojich aktuálnych potrieb, schopností a záujmov, bez ohľadu na konečný výsledok, ale so zameraním na proces, t. j. prežívanie spokojnosti, radosti z pokroku, zvládnutia problému, nájdenia riešenia. Na to dieťa potrebuje príjemné, akceptujúce prostredie, podporu pri budovaní sociálnych vzťahov s rovesníkmi.

Vzdelávacie učebné zdroje pre materské školy (praktická časť metodiky)

V projekte DECODE sa Materská škola Čtyřlístok zameriava na posilnenie profesijných zručností učiteľov. Pravidelne sa stretávame a navzájom sa inšpirujeme. Vymieňame si informácie o potrebách jednotlivých detí. Spoločne vymýšľame pestrú ponuku aktivít zameraných na zlepšenie ich schopností intelektuálneho rozvoja. Našimi hlavnými témami boli Voda okolo nás, Svet okolo nás, Životné udalosti, ako aj S čím sa rád hrám a Naša jedinečnosť.

Nasleduje premyslené plánovanie, príprava prostredia, samotná realizácia v triede a overenie úlohy vrátane vypracovania vhodných otvorených otázok. Každá téma sa končí reflexiou detí a učiteľov.

Našou ďalšou snahou a výzvou bude získať a zapojiť rodičov do plánovania aktivít.

Príručka pre rodičov

S cieľom podporiť komunikáciu s rodinou v záujme rozvoja kognitívneho potenciálu dieťaťa na príručku projektu DECODE pre učiteľov nadväzuje ďalšia príručka pre rodičov. Nájdu v nej širokú škálu aktivít na podporu svojho dieťaťa v domácom prostredí. Učitelia v nej majú možnosť oboznámiť rodičov s jej prínosom alebo nájsť ďalšiu inšpiráciu na svoju prácu.

Uvedomujeme si prepojenosť vzdelávania v ranom detstve s rodinným prostredím. Komunikácia a spolupráca s rodinou je čoraz dôležitejšia. Je viac ako vhodné, aby interakcia medzi rodinou a materskou školou bola jednotná, vychádzajúca z aktuálnych potrieb, možností a záujmov dieťaťa. Učiteľka by mala byť rovnako schopná zmierniť tlak na výkon dieťaťa zo strany rodiny, zmierniť účinky ochranárskeho rodičovstva a podporiť rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby všetci konali v najlepšom záujme dieťaťa. Zároveň by mali rodičia hľadať a nachádzať podporu aj u učiteľov.

Metodika je napísaná jazykom vhodným pre rodičov. Jej cieľom je podporiť rodičov, aby sami mohli podporiť rozvoj svojho dieťaťa a spolu s materskou školou prispieť k úspešnému a plynulému prechodu z materskej školy do základnej školy.

Prvá kapitola je venovaná opisu oblastí podpory dieťaťa. Rodič tak získa jednoduchý prehľad, ktorý mu uľahčí pochopiť dôležitosť podpory dieťaťa vo všetkých oblastiach. Najviac priestoru je venovaného kognitívnej oblasti, ktorá je rozdelená na čiastkové oblasti v samostatných podkapitolách. Každá podkapitola je doplnená o konkrétny význam pre dieťa a jeho vývoj.

V druhej kapitole s názvom Ako môžete podporovať svoje dieťa doma sa rodičia dozvedia o dôležitých aspektoch starostlivosti. Patrí k nim vytvorenie podporného domáceho prostredia, podpora prirodzenej zvedavosti, starostlivosť o zdravie, povzbudzovanie dieťaťa k učeniu a rozvíjanie lásky k objavovaniu.

V poslednej kapitole sme sa pokúsili poskytnúť rodičom spôsob, ako sa s dieťaťom porozprávať a zhodnotiť jeho snahu.

Dôležitou súčasťou tejto príručky je praktická ukážka konkrétnych činností, ktoré sa dajú ľahko realizovať v domácom prostredí bez potreby špeciálneho vybavenia. Rovnako ako v príručke pre učiteľa sú aktivity uvedené v prehľadnej a jednotnej štruktúre. Na príprave a overovaní aktivít sa opäť podieľali učiteľky materských škôl.

Aby rodičia mohli svoje dieťa dobre podporovať, musia ho dobre poznať a poskytnúť mu dostatok príležitostí na rozvoj. Tieto príležitosti môžu dieťaťu poskytnúť, keď o nich vedia, keď sú sami presvedčení o ich dôležitosti. V tejto príručke sme sa snažili jednoduchým spôsobom predstaviť a sprostredkovať rodičom detí dôležité informácie, ktoré sú mimoriadne dôležité na intelektuálny rozvoj ich dieťaťa. Spoločne sme sa vydali na cestu pochopenia zákonitostí detského vývinu a veríme, že tým pomôžeme k premyslenému a cieľavedomému rozvoju dieťaťa.

 Stretnutie partnerov projektu DECODE

Tretie medzinárodné stretnutie projektu DECODE sa uskutočnilo v máji 2023, opäť pod vedením koordinátora projektu RAABE Publishing. Na stretnutí sa zúčastnili všetci partneri. Stretnutie sa začalo prezentáciou, v ktorej sme predstavili, čo sme už úspešne dokončili, na čom pracujeme, ale aj zrekapitulovali, čo nás čaká v budúcnosti. Na virtuálnom stretnutí sme mali možnosť priamo diskutovať o rôznych témach a vyjasniť si niektoré detaily, ktoré bolo dôležité dopracovať, najmä pokiaľ ide o príručku pre rodičov, ktorá sa v súčasnosti blíži k finálnej verzii. Naše ďalšie virtuálne stretnutie sa uskutoční v novembri 2023.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnych webových stránkach projektu.