Cilji projekta

Cilji projekta DECODE so:

1. Prispevati h kakovostni in ustrezni predšolski vzgoji in varstvu z uvedbo celovitega pristopa k spodbujanju kognitivnega razvoja otrok, pri katerem vrtci in družine sinhronizirano sodelujejo, da bi odpravili učno prikrajšanost in slabo znanje osnovnih spretnosti ter omogočili uspeh vsem otrokom.

2. Podpirati stalni strokovni razvoj zaposlenih v predšolski vzgoji in izobraževanju z razvijanjem znanja in spretnosti vzgojiteljev v vrtcih o tem, kako spodbuditi kognitivni razvoj vseh otrok s pomočjo inovativnih metod, ki temeljijo na kompetencah, usmerjenega usposabljanja in ustreznih virov.

3. Spodbujati ključne kompetence predšolskih otrok od zgodnjega otroštva (s posebnim poudarkom na postavljanju temeljev za pismenost, osebne, socialne in učne kompetence) z razvojem in potrjevanjem prosto dostopnih brezplačnih inovativnih učnih virov za uporabo v vrtcu in doma, kar bo neposredno vplivalo tudi na 300 otrok na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji, po koncu projekta pa še na veliko več.

4. Promovirati pomen in koristi spodbujanja kognitivnega razvoja vseh otrok na ravni predšolske vzgoje in varstva kot najučinkovitejšega pristopa k reševanju problematike učne prikrajšanosti in nizkega znanja osnovnih veščin ter ozaveščati ključne deležnike o nujnosti povezovanja vrtcev in družin kot partnerjev v tem procesu.

REZULTATI PROJEKTA:

• Metodologija za učitelje otrošski vrtec
• Učna gradiva za učitelje otrošski vrtec
• Priročnik za starše
• Učna gradiva za DOMAČE
• Digitalni repozitorij za kognitivni razvoj
• Tečaj usposabljanja za učitelje otrošski vrtec
• Priročnik za učitelje otrošski vrtec o izvajanju delavnic s starši

Metodologija za učitelje otrošski vrtec

Teorija kognitivnega razvoja in didaktika (metode in tehnike poučevanja), informacije o posebnostih starostnih skupin, razlaga 7 področij, smernice za uporabo učnih virov v KIGI.

Učni viri za otrošski vrtec

96 praktičnih strukturiranih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru formalne izobraževalne ponudbe (z uporabo posebnih metod in učnega načrta), ki vključujejo: temo, posebno kompetenco, ki jo je treba razviti, starostno skupino, navodila za izvedbo dejavnosti, besedišče, ki ga je treba osvojiti, vprašanja za otroka, vprašanja za razmislek v skupini, priporočila za medpredmetne povezave, priloge s slikami, infografikami, delovnimi listi itd.

Priročnik za starše

s priporočili za delo z otroki doma (kognitivni razvoj, njegov pomen in načini negovanja so preprosto razloženi).

Učni viri za DOMOV

320 praktičnih potopitvenih dejavnosti, ki temeljijo na igri in se uporabljajo doma za razvijanje kompetenc z neformalnim učenjem, ki vključujejo: situacije iz resničnega življenja, predstavljene kot naloge, ki jih mora otrok rešiti na sproščen in igriv način.

Digitalni repozitorij

Večjezična platforma, ki je dostopna na spletu in vsebuje digitalizirano različico učnih virov za KIGA in HOME:

– Smernice in okvir za razvoj praktičnih dejavnosti;

– Učitelji so seznanjeni z učnimi viri;

Tečaj usposabljanja za učitelje KIGA

Teorija kognitivnega razvoja, Stopnje kognitivnega razvoja, Učenje na podlagi kompetenc na predšolski ravni, Čutno zaznavanje (vidno, slušno, otipno, okusno in vonjalno), Domišljija in fantazija, Spomin in sklepanje, Komunikacijske veščine, Kako uporabljati učne vire v praksi, Kako sodelovati s starši. Uspešno opravljeno usposabljanje bo uradno potrjeno s potrdilom.

Priročnik za izvajanje delavnic s starši

Priročnik po korakih za vzgojitelje v vrtcih o tem, kako izvajati delavnice za starše, da bi jih vključili v proces kognitivnega razvoja njihovih otrok, ki naj bi zajemal naslednje okvirne teme: strategije vključevanja družine v učni proces; načrtovanje delavnice – tematska usmeritev, logistika, mehanizmi povratnih informacij; trženje delavnice – kako učinkovito obvestiti starše o priložnosti, kako pripraviti kratko predstavitev ciljev delavnice, ki bo starše prepričala v sodelovanje, admin in drugi vidiki; veščine predstavitve in tehnike vključevanja; dejavnosti med delomshop; follow-up, etc.

Newsletter