Cilji projekta

Cilji projekta DECODE so:

 1. Prispevati h kakovostni in ustrezni predšolski vzgoji z uvedbo celovitega pristopa k spodbujanju kognitivnega razvoja otrok, pri katerem vrtci in družine sinhronizirano sodelujejo, da bi odpravili učno prikrajšanost in nizko raven obvladovanja osnovnih spretnosti ter omogočili uspeh vsem otrokom.

 

 1. Podpirati stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v predšolski vzgoji z razvijanjem znanja in spretnosti vzgojiteljev v vrtcih o spodbujanju kognitivnega razvoja vseh otrok s pomočjo inovativnih metod, ki temeljijo na razvoju kompetenc, ciljno usmerjenem izobraževanju in uporabi ustreznih virov.

 

 1. Razvijati ključne kompetence predšolskih otrok od zgodnjega otroštva (s posebnim poudarkom na postavljanju temeljev za pismenost, razvoj osebnih in socialnih kompetenc ter kompetence učenje učenja) z razvojem in preverjanjem prosto dostopnih brezplačnih inovativnih učnih virov za uporabo v vrtcu in domačem okolju, kar bo neposredno vplivalo na 300 otrok na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji, po koncu projekta pa še na veliko več.

 

 1. Ozaveščati pomen in koristi spodbujanja kognitivnega razvoja vseh otrok v predšolski vzgoji kot najučinkovitejšega pristopa k reševanju problematike učne prikrajšanosti in nizke ravni obvladovanja osnovnih spretnosti ter seznanjati ključne deležnike o nujnosti partnerskega povezovanja vrtcev in družin v tem procesu.

Rezultati projekta:

✓ Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok
✓ Učna gradiva za vrtce
✓ Priročnik za starše
✓ Učna gradiva za domače okolje
✓ Digitalni repozitorij gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja
✓ Tečaj usposabljanja za vzgojitelje predšolskih otrok
✓ Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok o vodenju delavnic s starši

Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok

Priročnik vključuje teorijo kognitivnega razvoja in didaktiko (metode in tehnike poučevanja), informacije o posebnostih starostnih skupin in smernice za uporabo učnih gradiv v vrtcih.

Učna gradiva za vrtce

Učna gradiva za vrtce vsebujejo 96 praktičnih strukturiranih dejavnosti, ki so lahko del osnovnega programa po kurikulu (z uporabo posebnih metod in učne priprave). Dejavnosti vključujejo:

✓ temo,
✓ specifično kompetenco, ki jo je treba razviti,
✓ starostno skupino,
✓ navodila za izvedbo dejavnosti,
✓ besedišče, ki ga je treba usvojiti,
✓ vprašanja za otroka,
✓ vprašanja za refleksijo v skupini,
✓ priporočila za medpredmetne povezave, priloge s slikami, infografikami, delovnimi listi, itd.

Priročnik za starše

Priročnik za starše vsebuje priporočila za delo z otroki v domačem okolju (s preprosto razloženim pomenom in načini spodbujanja kognitivnega razvoja).

Učna gradiva za domače okolje

Učna gradiva za domače okolje vsebujejo 320 praktičnih dejavnosti, ki temeljijo na igri in krepijo razvoj kompetenc z neformalnim učenjem. Dejavnosti vključujejo situacije iz resničnega življenja in so predstavljene kot naloge, ki jih otrok rešuje na sproščen ter igriv način.

Digitalni repozitorij gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja

Digitalni repozitorij je večjezična platforma, ki je dostopna na spletu in vsebuje digitalizirano različico učnih gradiv za vrtce in domače okolje. Ponuja smernice in okvir za izvedbo praktičnih dejavnosti.

Tečaj usposabljanja za vzgojitelje predšolskih otrok

Tečaj usposabljanja pokriva naslednje teme:

 • Teorija kognitivnega razvoja,
 • Stopnje kognitivnega razvoja,
  • Kompetenčno učenje na predšolski ravni,
  • Čutno zaznavanje (vidno, slušno in tipno zaznavanje, zaznavanje okusa ter zaznavanje vonja),
  • Domišljija in fantazija,
  • Spomin in sklepanje,
  • Komunikacijske veščine,
 • Kako uporabljati učna gradiva v praksi,
 • Kako sodelovati s starši.

Uspešno opravljeno usposabljanje bo uradno potrjeno s potrdilom.

Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok o vodenju delavnic s starši

Priročnik bo vzgojiteljem predšolskih otrok ponudil podrobne napotke za izvajanje delavnic za starše, da bi bili vključeni v kognitivni razvoj svojih otrok. Zajemal bo naslednje teme:

✓ strategije vključevanja družine v učni proces,
✓ načrtovanje delavnice – tematska usmeritev,
✓ logistika,
✓ mehanizmi povratnih informacij,
✓ trženje delavnice – kako učinkovito obvestiti starše o priložnosti,
✓ priprava kratke predstavitve ciljev delavnice, ki bo starše prepričala v sodelovanje,
✓ administrativni in drugi vidiki,
✓ predstavitvene veščine in spodbujanje zavzetosti pri udeležencih,
✓ dejavnosti v času delavnice,
✓ nadaljnje spremljanje itd.

Novičnik