Mezinárodní projekt „DECODE“ se od zahájení v listopadu 2022 do dnešní doby pěkně rozjel, proběhlo několik velkých setkání a hodně „mikroschůzek“, na kterých společnými silami hledáme řešení, nastavujeme procesy a hlavně si společně předáváme zkušenosti mezi organizacemi a ze všech krajin.

V prvním zpravodaji jsme představili naplánované výsledky projektu a naše první dvě setkání.

V dnešním zpravodaji Vám představíme tři realizované výstupy projektu:

  • metodika pro učitele mateřské školy
  • vzdělávací učební zdroje pro mateřskou školu
  • manuál pro rodiče

 Metodika pro učitele mateřské školy (teoretická část metodiky)

Projekt DECODE se věnuje podpoře dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodin. Právě pro tyto děti je pobyt v mateřské škole důležitým místem, kde mají možnost dosáhnout značného socioemočního i kognitivního rozvoje. Získávají zde podněty pro rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce. Učitelé připravují pestrou vzdělávací nabídku, zároveň mají příležitost zapojovat rodiny do vzdělávání jejich dětí. Předkládaná metodika si klade za cíl podpořit připravenost učitelů mateřských škol v oblasti využívání optimálních vzdělávacích strategií pro vyvážený socioemoční i kognitivní rozvoj dětí (nejen) ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Mateřská škola je místem, které doplňuje rodinnou výchovu. Dítě zde dostává příležitost k poznávání a prožívání nových sociálních rolí, rozvíjí své komunikační dovednosti, je obklopeno dostatečným množstvím podnětů pro kognitivní rozvoj. Učitel využívá svých profesních i osobnostních kompetencí k poznávání dítěte a jeho cílenému pokroku v učení, předávání postojů a hodnot.

V této metodice je zachyceno široké spektrum problematiky předškolního vzdělávání, které v sobě zahrnuje mnoho významných aspektů. Určitě není vyčerpávajícím a jediným zdrojem informací, ale přináší vhled do tohoto tématu tak, aby bylo zřejmé, že se učitel nemůže soustředit na jednu oblast, musí umět vědomě a cíleně propojovat teoretické poznatky s vlastní praxí. Od znalosti osobnosti dítěte se dostává k volbě vhodných vzdělávacích strategií, dále pak prostřednictvím hodnocení vzdělávacího procesu rozhoduje o dalších krocích. Jeho cílem je, aby dítě na konci předškolního vzdělávání dosahovalo svého osobního maxima ve všech oblastech, bylo připravené k dalšímu učení, přijímání nových sociálních rolí a naplňování nových výzev, které na něj čekají.

Teoretická část metodiky zachycuje základní východiska pro ucelený pohled na dítě, jeho vývoj a rozvoj. Na základě těchto východisek je dále představen současný model předškolního vzdělávání, postavený na principech individualizace a inkluze. Zcela zásadní roli v práci učitele a jeho přínosu k rozvoji dítěte sehrávají využité vzdělávací strategie, metody práce, hodnocení výsledků vzdělávání a vedení dětí k sebehodnocení. Těmto rolím jsou věnovány závěrečné kapitoly.

Značnou výzvou pro učitele v současné době zůstává podpora spolupráce, poskytování průběžné zpětné vazby a hodnocení pokroků dítěte. V této metodice jsme zaměřili pozornost k propojování kognitivního rozvoje s další významnou složkou rozvoje osobnosti dítěte, tedy rozvojem spolupráce.

Za největší přínos metodiky považujeme propojení teorie a praxe. Učitel získává možnost doplnit či osvěžit si potřebný teoretický přehled, na který jsou navázány příklady konkrétních činností popsané v jednotné struktuře. Každá činnost je popsána včetně doporučení pro práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, otázek pro reflexi a využívání průběžné zpětné vazby a podpory učitele v průběhu činnosti. Učitelé, kteří se podíleli na jejich přípravě a popisu, zároveň ověřovali každou činnost přímo v mateřských školách. Tím se stává metodika cenným zdrojem inspirace pro další učitele a významným počinem na cestě ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání.

Předškolní vzdělávání představuje základní stavební kámen pro celoživotní učení jedince, jeho uplatnění v životě, šťastné prožívání a nalezení sebe sama. V dnešní době, kdy je společnost velmi výkonově zaměřená, se stává profesní povinností učitele v mateřské škole dopřát dětem dětství, dovolit jim prožívat úspěch založený na tvořivých činnostech, do kterých se každé dítě aktivně zapojuje na základě svých aktuálních potřeb, možností a zájmů, a to bez ohledu na konečný výsledek, ale se zaměřením na proces, tedy prožitek uspokojení, radosti z pokroku, zvládnutí problému, nalezení řešení. K tomu dítě potřebuje vstřícné, přijímající prostředí, podporu k budování sociálních vztahů s vrstevníky.

Vzdělávací učební zdroje pro MŠ (praktická část metodiky)

MŠ Čtyřlístek v projektu DECODE cílí na posilování profesních dovedností učitelů.  Pravidelně se setkáváme a inspirujeme vzájemně. Vyměňujeme si informace o potřebách jednotlivých dětí. Společně vymýšlíme pestrý nápadník činností, který zaměřujeme na zdokonalování dovedností jejich rozumového vývoje. Našimi hlavními tématy byla Voda kolem nás, Svět, který nás obklopuje, Životní události, ale i S čím si rád hraji a Naše jedinečnost.

Následuje promyšlené plánování, příprava prostředí, vlastní realizace ve třídě, ověření zadání, včetně sestavení vhodných otevřených otázek. Každé téma ukončuje reflexe dětí a učitelů.

Další naší snahou a výzvou bude získat a zapojit do plánování aktivit rodiče.

Manuál pro rodiče

Pro podporu komunikace s rodinou ve prospěch rozvoje kognitivního potenciálu dítěte navazuje na metodiku pro učitele další příručka projektu DECODE, která je prvotně určená rodičům. Najdou v ní pestrou nabídku aktivit, kterými mohou podporovat své dítě v domácím prostředí. Učitelům dává příležitost seznámit rodiče s jejím přínosem, či najít další inspiraci pro svou práci.

Jsme si vědomi provázanosti předškolního vzdělávání s rodinným prostředím. Komunikace a spolupráce s rodinou nabývá stále více na významu. Je více než vhodné, aby působení rodiny a mateřské školy na dítě bylo jednotné, založené na jeho aktuálních potřebách, možnostech a zájmu. Učitel by měl umět stejnou měrou mírnit tlak na výkon dítěte ze strany rodiny, zmírňovat důsledky protektivní výchovy i podporovat rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby všichni jednali v nejlepším zájmu dítěte. Zároveň by i rodiče měli hledat a nacházet podporu u učitelů.

Metodika je psaná jazykem vstřícným k rodičům. Klade si za cíl podpořit rodiče tak, aby mohli oni sami podporovat své dítě v jeho rozvoji a společně s mateřskou školou přispívali k jeho úspěšnému a plynulému přechodu z mateřské do základní školy.

První kapitola je věnována popisu oblastí podpory dítěte. Rodič zde získává jednoduchý přehled, který mu usnadňuje pochopení významu podpory dítěte ve všech oblastech. Největší prostor je věnován kognitivní oblasti, která je rozpracována do dílčích oblastí v samostatných podkapitolách. Jednotlivé podkapitoly jsou rozpracovány v jednoduchém popisu, doplněném o konkrétní význam pro dítě a jeho rozvoj.

Ve druhé kapitole, nazvané Jak můžete doma podpořit své dítě, se rodiče seznámí s důležitými aspekty podpory dítěte. Patří mezi ně vytvoření podporujícího domácího prostředí, podpora přirozené zvídavosti, péče o zdraví, podněcování dítěte k učení a podpora lásky k poznávání.

V závěrečné kapitole jsme se pokusili rodičům přiblížit cestu, jak s dítětem mluvit a hodnotit jeho snahu.

Důležitou součástí této příručky je praktická ukázka konkrétních činností, které jsou snadno dostupné pro realizaci v domácím prostředí, bez nutnosti pořizovat speciální pomůcky. Činnosti jsou podobně jako v příručce pro učitele zpracovány přehledně, v jednotné struktuře. Opět se na jejich přípravě i ověřování podíleli učitelé v mateřských školách.

Aby mohli rodiče dobře podpořit své dítě, musí ho dobře znát a poskytovat mu dostatek příležitostí k rozvoji. Tyto příležitosti mohou dítěti dát ve chvíli, kdy o nich vědí, kdy jsou sami přesvědčeni o jejich významu. V příručce jsme se snažili jednoduchým způsobem představit a zprostředkovat rodičům dětí důležité informace, které mají význam zejména pro rozumový rozvoj jejich dítěte. Společně jsme se vydali na cestu poznání zákonitostí vývoje dítěte a věříme, že tím pomůžeme k jeho promyšlenému a cílenému rozvoji.

Více informací o partnerech najdete na oficiálních webových stránkách projektu.