Partnerji

Asociace předškolní výchovy; APV (slov. Združenje za predšolsko vzgojo)

Združenje za predšolsko vzgojo je prostovoljno interesno združenje državljanov in pravnih oseb, ki delujejo na Češkem. Ustanovljeno je bilo leta 1991 v Pragi. Ukvarja se predvsem s pedagoško-psihološkimi, zdravstvenimi, socialnimi, etičnimi in etično-vzgojnimi vidiki vzgojnega delovanja na otroka v predšolskem obdobju. Prizadevajo si izboljšati ozaveščenost pedagoške in starševske javnosti ter sodelujejo z drugimi partnerskimi organizacijami na Češkem in v tujini. Prek svojih predstavnikov v svetovalnih organih in komisijah Ministrstva za šolstvo, mladino in šport sodeluje pri pripravi zakonodajnih gradiv za predšolsko vzgojo.

V okviru teh ciljev Združenje za predšolsko vzgojo spodbuja strokovne razprave o problemih aktualne predšolske vzgoje, prispeva k preverjanju izvajanja novih pristopov v praksi predšolske vzgoje, sodeluje pri pripravi novih modelov predšolske vzgoje ter vpliva na starševsko javnost in javno mnenje ter tako varuje otrokove pravice. Združenje se osredotoča na izobraževanje drugih pedagoških delavcev v predšolski vzgoji, sodeluje s strokovnjaki drugih interdisciplinarnih strok, ki se ukvarjajo s predšolskimi otroki.

Združenje za predšolsko vzgojo redno organizira strokovne in dodatne izobraževalne dogodke – pogovorna srečanja o aktualnih temah, srečanja s priznanimi strokovnjaki in strokovne delavnice. Ob tem podpira študijsko, založniško in promocijsko dejavnost ter opravlja svetovalne in informacijske storitve.

Združenje za predšolsko vzgojo je strokovni partner Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport za področje predšolske vzgoje. Predstavniki Združenja so stalni člani svetovalnih teles Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport, nadzornega odbora Operativni program Raziskave, razvoj in izobraževanje (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; OP VVV), platforme za vključujoče izobraževanje.

Združenje ima 200 članov iz vrst vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnjakov, ki delajo na področju predšolske vzgoje. V okviru predšolske vzgoje redno izvaja srečanja z vrtci in ustanovami, ki se ukvarjajo s predšolsko problematiko, konference, tečaje in strokovne delavnice.

Med prednostnimi nalogami Združenja za predšolsko vzgojo je prizadevanje za uveljavljanje načela humanizacije predšolske vzgoje. To pomeni, da izhajajo iz teorij osebnostnega razvoja, ki se v svojih modelih približujejo otroku in njegovim razvojnim potrebam. V okviru humanizacije si želijo prizadevati tudi za demokratičnost predšolske vzgoje, ki temelji na partnerskih odnosih družine in vzgojno-izobraževalne organizacije. Prizadevati si želijo za splošno zvišanje ravni predšolske vzgoje in za večji ugled pedagoškega poklica na tem področju.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Družba EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (v nadaljevanju ‘Expol’) je strokovna založba, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja. Expol je del skupine Klett Group s sedežem v Stuttgartu v Nemčiji. Skupina Klett je eno vodilnih izobraževalnih podjetij v Evropi.

Podjetje Expol je bilo ustanovljeno februarja 1997 kot založba učbenikov. Expol je že 25 let eden največjih založnikov učbenikov na Češkem in Slovaškem. V svojem portfelju ima več kot 2250 naslovov, učbenikov in delovnih zvezkov s potrditvijo ministrstva za izobraževanje, namenjenih osnovnim šolam, šolam za otroke s posebnimi potrebami, srednjim poklicnim šolam in gimnazijam.

Z državnimi naložbami v javne šole ima Expol trenutno 11 % tržnega deleža osnovnih šol, 94 % tržnega deleža šol za otroke s posebnimi potrebami, 58 % tržnega deleža srednjih šol in 28 % tržnega deleža srednjih poklicnih šol.

Expol pripravlja tudi podporno izobraževalno gradivo – metodične priročnike za učitelje k posameznim učbenikom. Od leta 2017 Expol organizira izobraževalne seminarje za učitelje s poudarkom na delu s posameznimi učbeniki in podpornimi gradivi. V času pandemije COVID je Expol začel pripravljati spletne seminarje, podcaste in spletne programe usposabljanja za učitelje, ki so postali novi izdelki v njihovem portfelju storitev.

Expol je v sodelovanju z Založbo Raabe uvedel nova digitalna orodja za izobraževanje ravnateljev, učiteljev in javnosti ter pripravil digitalne programe in gradiva za otroke, dijake in študente: Raabe Akadémia in Raabe Digital. Raabe Akadémia ponuja spletne izobraževalne programe za podporo k izobraževanju, obogatitvi in širjenju znanja učiteljev, ravnateljev in javnosti, kar je v dobi spletnega učenja v hitro spreminjajočem se svetu še posebej pomembno. Raabe Digital ponuja interaktivna digitalna gradiva: inovativne učbenike, delovne zvezke, teste in druge izdelke, ki se lahko uporabljajo ne le v spletnem procesu poučevanja in učenja, temveč tudi povzemajo potrebe sodobnega izobraževanja 21. stoletja.

Trenutno imajo 15 redno zaposlenih članov. Vsi zaposleni imajo dolgoletne izkušnje pri pripravi učbenikov in učnih gradiv. Expol ima široko bazo zunanjih sodelavcev in strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja. Zunanji sodelavci so običajno področni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in so na tem področju dobro znani in sprejeti.

Expol je stabilno in odgovorno podjetje, ki skupaj z rednimi člani in sodelavci nenehno razvija nove učbenike in učna gradiva za učitelje in si prizadeva za boljše izobraževanje na Slovaškem.

Mateřská škola Čtyřlístek, Kadaň (slov. Vrtec Čtyřlístek v Kadanu)

Vrtec je bil ustanovljen leta 1962. Logopedski oddelek je bil odprt leta 1986, od takrat pa šola nudi pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami.

V vrtcu ustvarjamo okolje za čim večje izkoriščanje potenciala vsakega otroka ob upoštevanju njegovih individualnih sposobnosti tako za otroke s posebnimi potrebami, kot za nadarjene otroke. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (v t. i. logopedskem oddelku) so deležni dolgotrajne individualne podpore. Uporabljamo dejavnosti, pri katerih otroci kažejo lastno pobudo, so aktivni, kjer učenje poteka na podlagi lastnih manipulacij, reševanja intelektualnih in praktičnih problemskih situacij. Spoštujemo in ustvarjamo pogoje za spontano igro. Zavedamo se, da otroci potrebujejo neposreden stik z naravo za svoj celostni telesni, duševni, socialni ter kognitivni razvoj. Zato organiziramo različne dejavnosti na vrtu, pa tudi v bližnji in daljni okolici.

Otroci so soustvarjalci sprememb. Nenehno jih vključujemo v načrtovanje dejavnosti in jih vodimo k samoocenjevanju. Vzgojitelj v večji meri prevzema vlogo ‘usmerjevalca’ (spodbuja otroke k iskanju različnih rešitev) kot pa ‘inštruktorja’.

Vzgojitelji spremljajo posebne potrebe posameznih otrok ali družin in redno obveščajo starše o otrokovem individualnem napredku (posvetovalni dnevi glede na obojestranske potrebe – vzgojitelj – starši). Ponujamo sodelovanje na podlagi enakopravnega partnerstva, vzajemne odprtosti med vzgojitelji in starši ter medsebojnega obveščanja. Podpiramo dejavnosti za poglobitev interakcije med starši in vrtcem (skupne delavnice in praznovanja). Starše spodbujamo k aktivnem sodelovanju pri dogajanju v vrtcu (vstop v igralnice in otroške igre, koledar dogodkov v skupni rabi, individualni razgovori, ankete in vprašalniki, obrazec “stik z nami” na spletni strani, prijava na prejemanje novic po e-pošti …).

Naša glavna načela vključujejo:

  • Spodbujanje ustvarjalnosti, neposredna interakcija otrok z naravo in naravnimi elementi,
  • vzgojiteljem zagotavljamo možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje z medsebojno podporo, izmenjavo primerov dobre prakse znotraj vrtca in med vrtci s pomočjo informacijskih tehnologij ter udeležbe na tečajih,
  • staršem nudimo individualizirano podporo (logopedska obravnava, svetovalne ure, informacije o dogajanju v vrtcu).

V vrtcu je poleg ravnateljice zaposlenih 5 vzgojiteljic in 3 pomočnice vzgojiteljic. Vse vzgojiteljice so strokovno usposobljene, od tega imajo 4 univerzitetno izobrazbo (predšolska pedagogika, specialna pedagogika, vodenje vrtca, pomočnik vzgojitelja), 2 vzgojiteljici sta študirali specialno pedagogiko s poudarkom na logopediji in pedagoški diagnostiki, 1 vzgojiteljica je končala višjo strokovno šolo, smer predšolske pedagogike. 78 % vzgojiteljic izpolnjuje pogoje za izvajanje logopedske dejavnosti (pridobili so certifikat za izvajanje logopedske obravnave na ravni preventive). Vse vzgojiteljice se še naprej samoizobražujejo, glede na potrebe vrtca in individualne prioritete pa se udeležujejo akreditiranih seminarjev in ponudb z različnimi usmeritvami, primernih in potrebnih za njihovo delo. Vrtec obiskuje 72 otrok v treh oddelkih (delno heterogenih) in 14 otrok v enem posebnem oddelku (namenjenem otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami).

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. (slov. Založba dr. Josef Raabe, s.r.o.)

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1996 in se je izkazalo kot vodilni ponudnik različnih izobraževalnih gradiv s poudarkom na razvoju učnih gradiv za ravnatelje, učitelje in učence.

Našo ekipo sestavlja 18 strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja, odnosov z javnostmi in razvoja publikacij. Naš glavni cilj je biti strokoven in zanesljiv partner pri zadovoljevanju posebnih potreb ravnateljev, učiteljev in drugih strokovnjakov na področju izobraževanja.

Aktivno sodelovanje s ključnimi deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja je privedlo do naslednjih dosežkov in dejavnosti podjetja Nakladatelstvi Dr. Josef Raabe s.r.o:

  • več kot 630 strokovnih publikacij;
  • mreža več kot 900 strokovnjakov – avtorjev, urednikov, predavateljev in recenzentov;
  • nabor tečajev stalnega usposabljanja in akreditiranih programov za ravnatelje in učitelje.

Tesno sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki s področja izobraževanja, človeških virov in delovnega prava, da bi zagotovili visoko učinkovitost in v prakso usmerjena gradiva na področju vodenja šol. Eden od naših največjih uspehov v zadnjih nekaj letih je razvoj portfelja gradiv za usposabljanje učiteljev. Ponujamo akreditirane programe za učitelje razredne in predmetne stopnje osnovnošolskega izobraževanja ter za ravnatelje šol. Z organizacijo strokovnih konferenc in delavnic spodbujamo tudi ciljno usmerjene razprave med vodstvenimi delavci v izobraževanju in drugimi strokovnjaki o aktualnih vprašanjih na nacionalni in evropski ravni.

Uspešno smo izvedli projekta GSS in WELCOME, financirana v okviru programa Erasmus+.

Namen projekta GSS (2015-2018) je bil povečati kompetence vzgojiteljev predšolskih otrok za ocenjevanje in ustrezno obravnavo ravni otrokovih spretnosti in zrelosti pred vstopom v osnovnošolsko izobraževanje ter s tem zagotoviti nemoten prehod. Projekt je bil med končno evalvacijo ocenjen kot primer dobre prakse, tj. z oceno 94/100.

Projekt WELCOME je bil namenjen popolnemu vključevanju otrok z različnimi učnimi potrebami z vključujočim celostnim pristopom, ki je zajemal reševanje potreb vzgojiteljev po gradivih in kompetencah za uspešno vodenje heterogene skupine v vrtcih. Projekt je bil med končno evalvacijo ocenjen kot primer dobre prakse, tj. z oceno 98/100.

UNIVERZA V MARIBORU

Univerza v Mariboru je bila ustanovljena leta 1975. S svojimi 17 fakultetami, Univerzitetno knjižnico Maribor in študentskimi domovi je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. V teh letih je postala uspešna znanstvena ustanova, katere osnovno poslanstvo in vodilo je širjenje in bogatenje znanja. Hitro razvija nova področja delovanja, preizkuša nove študijske metode in išče nove načine povezovanja z okoljem.

Postati raziskovalna univerza je med našimi prednostnimi nalogami, zato je interdisciplinarnost zelo cenjena, saj naše fakultete pokrivajo naravoslovje, matematiko, tehniko, medicino, biotehnologijo, družboslovje, humanistiko in druge vede. Z ustvarjanjem delovnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo, želi Univerza v Mariboru spodbujati doseganje vrhunskih znanstvenih in umetniških dosežkov.

Zavest, da univerzo sestavljajo ljudje, je prisotna na vseh ravneh izobraževanja in raziskovanja. Zato je posebna pozornost namenjena tudi vključevanju študentov v raziskovalno delo in organe odločanja ter sodelovanju z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologij v prakso kot tudi na področju povezovanja in mreženja študentov in diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja številne možnosti za karierni razvoj. Diplomanti, raziskovalci in profesorji so uspešni na domačem in svetovnem prizorišču.

Na 17 fakultetah je na voljo 179 študijskih programov za več kot 14.000 študentov, od tega je približno 10 % tujih študentov. Na UM je zaposlenih okoli 1000 visokošolskih učiteljev.

Usmerjeni smo v privabljanje najboljših študentov in ustvarjanje razvojnega okolja, v katerem je odličnost doma v vseh pogledih. Postali smo osrednja razvojna institucija, ki vzpostavlja povezave z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja središče trajnostnega razvoja za širšo regijo. Hitro razvijamo nova področja dejavnosti, preizkušamo nove študijske metode in iščemo nove načine povezovanja s svojim okoljem.

Na Univerzi v Mariboru posvečamo posebno pozornost vključevanju študentov v raziskovalno delo in organe odločanja. Z gospodarstvom se povezuje tako na področju prenosa znanja in tehnologij v prakso kot tudi na področju povezovanja in mreženja študentov in diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja številne možnosti za karierni razvoj.

Fakulteta, ki sodeluje v tem projektu, Pedagoška fakulteta, razvija študijske programe za vzgojitelje in učitelje na različnih stopnjah ter se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom na področju pedagogike in z izobraževanjem povezanih področij.

Vrtec Ivana Glinska

Vrtec Ivana Glinška je samostojni javni vrtec. Delujemo v skladu z nacionalnim dokumentom (Kurikulum za vrtce). Vizija vrtca so vrednote, ki nas povezujejo. Delamo tisto, kar znamo najbolje. Drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem. Otrokom dajemo najboljši del sebe. Naše geslo je: “Vrtec prijaznih ljudi, kjer nam zdravje in smeh žarita na obrazih.” Zagotavljamo strokovno in spodbudno ustvarjalno okolje. Z igro, projektnim učenjem in učenjem v naravi omogočamo spremljanje in razvoj vseh otrokovih sposobnosti. Staršem nudimo podporo in pomoč pri socializaciji, da skupaj gradimo zdravo in spodbudno predšolsko obdobje. Zavedamo se, da so temelji, ki jih gradimo v vrtcu, velika naložba za prihodnost naših otrok. Verjamemo, da bomo v projektu skupaj s partnerji iz Češke in Slovaške še uspešnejši.

Vrtec pri nas obiskuje 526 otrok, starih od 1 do 6 let. V šestih enotah in osmih stavbah imamo 36 skupin, ki jih vodi 83 vzgojiteljev. Ravnateljica je Ester Mlaj, univerzitetna diplomirana pedagoginja. Vrtec ima tudi podporno nepedagoško osebje, in sicer: kuharice, tehnično osebje (hišniki, čistilke) in upravo (računovodja, knjigovodja, tajnica, socialna delavka).

Ponujamo dva programa. Prvi je osnovni dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. V okviru dnevnega programa imamo na voljo tudi popoldanske in izmenske programe. Drugi program, ki ga ponujamo, je krajši program za otroke, stare 6 let, ki v predšolskem obdobju niso obiskovali vrtca in ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, traja pa 4 ure dnevno v okviru 240 ur letnega obsega (nekateri od teh otrok pogosto kažejo drugačno raven kognitivnega razvoja kot tisti, ki so obiskovali vrtec). Naše programe vodijo vzgojitelji, ki pripravljajo tudi obogatitvene dejavnosti – športne igre, naravoslovne projekte, knjižno vzgojo, otroški pevski zbor, ples, šah, tuje jezike (nemščina in angleščina), lutkovne predstave itd. Vzgojitelji se dodatno izobražujejo in usposabljajo tudi v Sloveniji in tujini (Erasmus+ izmenjave – Finska, Italija, Španija).

V Sloveniji zagotavljamo kakovostno predšolsko vzgojo. Sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci in lokalnim okoljem. Z otroki obiskujemo Lutkovno gledališče Maribor, Muzej NOM, Umetnostno galerijo Maribor in Eksperimentalni center Maribor. Za predšolske otroke organiziramo tečaje plesa, tujega jezika, smučanja in drsanja. Izpostaviti želimo tudi pripravo hrane za vse vključene otroke v lastni kuhinji. Zavedamo se, da je hrana pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, ko otroci rastejo in se razvijajo ter potrebujejo kakovosten vnos hrane za dober telesni razvoj. Pri oblikovanju jedilnikov ne uporabljamo umetnih dodatkov, temveč le naravne suhe in sveže začimbe. Vso hrano pripravljamo v lastni kuhinji iz živil iz integrirane in ekološke pridelave. Otrokom v vrtcu ponujamo tri samostojne in kakovostne obroke: zajtrk, kosilo in malico. Čez dan imajo otroci vedno na voljo sveže sadje, nesladkan čaj in vodo. Enkrat tedensko pripravljamo tradicionalne slovenske jedi in brezmesne jedi. Za otroke, ki imajo zdravstveno indicirano dieto, pripravljamo individualne dietne obroke. Prinašanje hrane v vrtec v skladu s slovensko zakonodajo in priporočili ni dovoljeno.

Zakladna šola s materskou skolou Kalinčiakova, Bratislava (slov. Osnovna šola z vrtcem Kalinčiakova, Bratislava)

Zgodovina vrtca na Osnovni šoli z vrtcem Kalinčiakova je razmeroma kratka, saj na šoli deluje od leta 2015. Nahaja se v stavbi Osnovne šole z vrtcem Kalinčiakova 12 v bratislavski četrti Nové Mesto. Šola se nahaja med ulicami Bajkalská, Trnavská in Kalinčiakova z ločenim športnim kompleksom z ločenim dostopom za otroke in starše do vrtca. Nadaljuje tradicijo šole, ki ima poudarek na razvoju športa in telesne dejavnosti. Temelji na geslu “s športom do izobrazbe”, v duhu poštene igre in olimpijskih idealov do osnov spoznavanja sebe in sveta. Čez dan se močno osredotočamo na krepitev dobrega počutja otrok preko telesne dejavnosti.

Lokacija vrtca, njegova notranja oprema in šolski športni kompleks so predpogoj za vsestranski razvoj otrokove osebnosti. Naš cilj je otroke usmerjati h gibanju, športu in zdravemu načinu življenja.

Imamo športne objekte, tekaško stezo, veliko nogometno igrišče z umetno travo, malo nogometno igrišče z naravno travo, prostor za ogrevanje, telovadnico in druge prostore za šport in telesne dejavnosti. Vrtec ima dodatne prostore. Deluje na področju osnovne šole.

Program vrtca temelji na filozofiji šole.

Vrtec zagotavlja vzgojni in varstveni program za otroke iz okrožja Bratislava – Nové Mesto. Skupaj imamo 76 otrok. Kolektiv vrtca sestavlja 7 vzgojiteljic, specialna pedagoginja –logopedinja, pomočnica vzgojiteljice in dve čistilki.

Šola sodeluje z različnimi organizacijami, zlasti s Klubom olimpijcev Bratislava.

Ključno področje dejavnosti šole in vrtca je razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti. Prizadevamo si oblikovati dober kolektiv s pozitivnimi človeškimi lastnostmi na visoki strokovni ravni.

Zakladni skola a materska skola Libesice, okres Louny (slov. Osnovna šola in vrtec Libesice, okrožje Louny)

Šola je v

Osnovna šola v Libešicah je od prve polovice 17. stoletja delovala kot nemška šola. Češka osnovna šola je bila ustanovljena leta 1921 v povezavi z ustanovitvijo Češkoslovaške republike. Trenutno šolo sestavljata vrtec in razredna stopnja osnovne šole (1. – 5. razred). Učenci našo šolo zapustijo po končanem 5. razredu osnovne šole, zato jih skušamo pripraviti tudi na uspešen prehod v 6. razred žatških osnovnih šol, nekateri bolj nadarjeni učenci pa gredo v matematični razred in na osemletno gimnazijo. Poleg tipične opreme imamo za potrebe izobraževanja tudi interaktivno tablo, iPad, zunanje površine z igralnimi elementi in novozgrajeno športno igrišče.

V naši organizaciji je 14 zaposlenih. V vrtcu so zaposleni štirje vzgojitelji, vključno s pomočnico vzgojitelja.

Naša šola deluje po okvirnem izobraževalnem programu, ki velja za vse šole na Češkem. Razvili smo lastno vizijo šole in šolski izobraževalni program (školní vzdělávací program; ŠVP). V okviru šolskega izobraževalnega programa razvijamo razredni vzgojni program (třídní vzdělávací program; TVP) individualno za vsak šolski razred. Razredni vzgojni program posodabljamo glede na razmere in stanje šolskega razreda z vidika pedagoške diagnostike, na primer glede na število otrok in učencev, glede na otroke/učence s posebnimi potrebami, glede na potrebe otrok iz socialno ogroženih družin in otrok tujcev.

Vrtec se ravna po svojem šolskem izobraževalnem programu z naslovom “Igramo se od jeseni do poletja”, ki vsebuje 11 tem na leto in je usmerjen k celostnemu in skladnemu razvoju osebnosti vsakega otroka. Otroci skozi igro razvijajo svoje telesne, duševne in socialne spretnosti in sposobnosti.

V naši šoli učitelj razume vsakega otroka kot edinstveno entiteto ter je podporni in motivacijski partner. Šola ustvarja karseda naravno psihosocialno okolje, ki temelji na starostno mešanih (heterogenih) razredih in naravnem vključevanju otrok s posebnimi potrebami. Glavne metode vzgojno-izobraževalnega dela šole vključujejo igro, izkustveno učenje in dramo. Z učnimi metodami si učitelji prizadevajo, da bi otroci doživljali in spoznavali svet na aktiven in ustvarjalen način, hkrati pa imajo dovolj časa za spontane dejavnosti otrok.

Glavne dejavnosti in metode šolskega vzgojno-izobraževalnega programa vključujejo tipične metode poučevanja (verbalne, demonstrativne, praktične), aktivacijske metode (razprava, reševanje problemov, situacijske metode, uprizarjanje), različne učne oblike (delo v skupinah, delo v tandemu, individualno delo) in projektno učenje (učenje iz življenjskih situacij, poučevanje ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT). K vsakemu otroku skušamo pristopiti individualno, empatično in ustvariti ugodno klimo ne le v razredu, temveč na celotni šoli ter v sodelovanju s starši in javnostjo. Pri našem delu nam ni pomembno le sodelovanje na ravni otrok in učiteljev, temveč tudi med učitelji in starši, med posameznimi učitelji in drugimi delavci šole.

Novičnik