Partneri

Združenje za predšolsko vzgojo (APV)


je prostovoljno interesno združenje državljanov in pravnih oseb, ki delujejo na Češkem. Ustanovljeno je bilo leta 1991 v Pragi.

Ukvarjamo se predvsem s pedagoško-psihološkimi, zdravstvenimi, socialnimi, etičnimi in etično-vzgojnimi vidiki vzgojnega delovanja na otroka v predšolskem obdobju.

Prizadevamo si izboljšati ozaveščenost pedagoške in starševske javnosti ter sodelujemo z drugimi partnerskimi organizacijami pri nas in v tujini.

Prek svojih predstavnikov v svetovalnih organih in komisijah Ministrstva za šolstvo, mladino in šport sodeluje pri pripravi zakonodajnih gradiv za predšolsko vzgojo.

V okviru teh ciljev APV spodbuja strokovne razprave o problemih aktualne predšolske vzgoje, prispeva k preverjanju izvajanja novih pristopov v praksi predšolske vzgoje, sodeluje pri pripravi novih modelov predšolske vzgoje ter vpliva na starševsko javnost in javno mnenje ter tako varuje otrokove pravice. APV se osredotoča na izobraževanje in vplivanje na druge pedagoške delavce v predšolski vzgoji, sodeluje s strokovnjaki drugih interdisciplinarnih strok, ki se ukvarjajo s predšolskimi otroki.

APV redno organizira strokovne in dodatne izobraževalne dogodke – pogovorna srečanja o aktualnih temah, srečanja s priznanimi strokovnjaki, strokovne delavnice, podpira študijsko, založniško in promocijsko dejavnost, opravlja svetovalne in informacijske storitve.

APV je strokovni partner Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport za področje predšolske vzgoje. Predstavniki APV so stalni člani svetovalnih teles Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport, nadzornega odbora OP VVV, platforme za vključujoče izobraževanje.

APV ima 200 članov iz vrst vzgojiteljev v vrtcih in drugih strokovnjakov, ki obravnavajo vprašanje predšolske vzgoje.

V okviru predšolske vzgoje redno izvajamo srečanja z vrtci in ustanovami, ki se ukvarjajo s predšolsko problematiko, konference, tečaje in strokovne delavnice.

Med prednostnimi nalogami APV je prizadevanje za uveljavljanje načela humanizacije predšolske vzgoje. To pomeni, da izhajamo iz osebnostno usmerjenih teorij, ki se v svojih modelih približujejo otroku in njegovim razvojnim potrebam.

V okviru humanizacije si želimo prizadevati tudi za demokratičnost predšolske vzgoje, ki temelji na partnerskih odnosih družine in vzgojno-izobraževalne organizacije. Prizadevati si želimo za splošno zvišanje ravni predšolske vzgoje in za večji ugled pedagoškega poklica na tem področju.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.


Družba EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (“Expol”) je strokovna založba, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja. Expol je del skupine Klett Group s sedežem v Stuttgartu v Nemčiji. Skupina Klett je eno vodilnih podjetij v Evropi, ki se ukvarja z izobraževanjem.

Expol je bil ustanovljen februarja 1997 kot založba učbenikov. Expol je že 25 let eden največjih založnikov učbenikov v Slovaški republiki. V svojem portfelju ima več kot 2250 naslovov, učbenikov in delovnih zvezkov s klavzulo o odobritvi ministrstva za izobraževanje, namenjenih osnovnim šolam, šolam za otroke s posebnimi potrebami, srednjim poklicnim šolam in gimnazijam.

Z državnimi naložbami v javne šole ima Expol trenutno 11 % trga osnovnih šol, 94 % trga šol za otroke s posebnimi potrebami, 58 % trga srednjih šol in 28 % trga srednjih poklicnih šol.

Expol pripravlja tudi podporno izobraževalno gradivo – metodologijo za učitelje za posamezne učbenike. Od leta 2017 Expol organizira izobraževalne seminarje za učitelje s poudarkom na delu s posameznimi učbeniki in podpornimi gradivi. V času pandemije COVID je Expol začel pripravljati spletne seminarje, podcaste in spletne programe usposabljanja za učitelje, ki so postali novi izdelki v našem portfelju storitev.

Expol je v sodelovanju z Založbo Raabe uvedel nova digitalna orodja za izobraževanje direktorjev, učiteljev, javnosti in pripravo digitalnih izdelkov za otroke, dijake in študente: Raabe Akadémia in Raabe Digital. Raabe Akadémia ponuja spletne prilagojene programe usposabljanja s ciljem podpirati izobraževanje, bogatiti in širiti znanje učiteljev, ravnateljev, javnosti, kar je v dobi spletnega učenja v hitro spreminjajočem se svetu še posebej pomembno.

Raabe Digital ponuja interaktivne digitalne izdelke: inovativne učbenike, delovne zvezke, teste in druge izdelke, ki se lahko uporabljajo ne le v spletnem procesu poučevanja in učenja, temveč tudi kopirajo potrebe sodobnega izobraževanja 21. stoletja.

Trenutno zaposlujemo 15 članov osebja s polnim delovnim časom. Vsi naši zaposleni imajo dolgoletne izkušnje pri pripravi učnih in učnih gradiv. Expol ima široko bazo zunanjih sodelavcev, strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja, ki že dolgo sodelujejo pri razvoju njegovih naslovov. Zunanji sodelavci so običajno strokovnjaki za posamezne teme z dolgoletnimi izkušnjami in so na tem področju dobro znani in sprejeti.

Expol je stabilno in odgovorno podjetje, ki skupaj z zaposlenimi in sodelavci nenehno razvija nove učbenike in učna gradiva za učitelje in za boljše izobraževanje na Slovaškem.

Materska skola, ul. Klasterecka 1557, 432 01 Kadan, prispevkova organizacija


Vrtec je bil ustanovljen leta 1962. Logopedski oddelek je bil odprt leta 1986, od takrat pa šola nudi pomoč otrokom z govornimi motnjami.

V našem vrtcu ustvarjamo okolje, v katerem lahko kar najbolje izkoristimo potencial vsakega otroka glede na njegove individualne sposobnosti, tako za otroke, ki potrebujejo podporne ukrepe, kot za nadarjene otroke. Otrokom z motnjami v komunikacijskih sposobnostih (v tako imenovanem logopedskem razredu) že dlje časa zagotavljamo individualno podporo. Uporabljamo dejavnosti, pri katerih otroci kažejo lastno pobudo, so aktivni, ko učenje poteka na podlagi lastnih manipulacij, reševanja intelektualnih in praktičnih problemskih situacij. Spoštujemo in ustvarjamo pogoje za spontano igro. Zavedamo se, da otroci potrebujejo neposreden stik z naravo za svoj celostni telesni, duševni in socialni razvoj ter kognitivni razvoj. Zato vključujemo različne dejavnosti na vrtu, pa tudi v bližnji in daljni okolici.

Otroci so soustvarjalci sprememb. Nenehno jih vključujemo v načrtovanje dejavnosti in jih vodimo k samoocenjevanju. Učitelj ima raje vlogo vodnika (spodbuja otroke k iskanju različnih primernih načinov) kot pa “inštruktorja” (prenaša zaključene “modre” sklepe).

Učitelji spremljajo posebne potrebe posameznih otrok ali družin. Vzgojitelji redno obveščajo starše o otrokovem individualnem napredku (posvetovalni dnevi glede na obojestranske potrebe – učitelj – starši). Ponujamo sodelovanje na podlagi enakopravnega partnerstva, vzajemne odprtosti med učitelji in starši ter medsebojnega obveščanja. Podpiramo dejavnosti za poglobitev interakcije med starši in šolo (skupne delavnice in praznovanja). Podpiramo starše pri aktivnem sodelovanju v dogajanju v vrtcu (vstop v razredne in otroške igre, delitev koledarja dogodkov, individualni razgovori, v obliki anket in vprašalnikov, obrazec “stik z nami” na spletni strani, prijava na prejemanje novic po e-pošti …).

Naša glavna načela vključujejo:

• podpora ustvarjalnemu pristopu, neposredna interakcija otrok z naravo in naravnimi elementi,
• učiteljem omogočamo stalno strokovno izpopolnjevanje z medsebojno podporo, izmenjavo primerov dobre prakse znotraj šole, med šolami, s pomočjo informacijskih tehnologij in udeležbo na tečajih
• – staršem nudimo individualizirano podporo (logopedska preventiva, svetovalne ure, informacije o dogajanju v vrtcu).

V vrtcu je zaposlenih 9 vzgojiteljev, od tega ravnateljica in trije pomočniki vzgojitelja. Vsi vzgojitelji so strokovno usposobljeni, od tega 4 z univerzitetno izobrazbo (predšolska pedagogika, specialna pedagogika, vodenje šole, pomočnik vzgojitelja), 2 vzgojiteljici sta študirali specialno pedagogiko s poudarkom na logopediji in pedagoški diagnostiki, 1 vzgojiteljica je končala višjo strokovno šolo s poudarkom na predšolski pedagogiki. 78 % učiteljev izpolnjuje pogoje za izvajanje preventivne logopedske vzgoje (pridobili so certifikat za izvajanje primarne logopedske preventive). Vsi učitelji se še naprej samoizobražujejo, glede na potrebe šole in individualne prioritete pa se udeležujejo akreditiranih seminarjev in ponudb različnih specializacij, primernih in potrebnih za njihovo delo. Izobražujemo 72 otrok v treh rednih oddelkih (delno starostno mešanih) in 14 otrok v enem posebnem oddelku (namenjenem otrokom z motnjami v komunikacijskih sposobnostih).

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.


je bilo ustanovljeno leta 1996 in se je izkazalo kot vodilni ponudnik različnih izobraževalnih izdelkov s poudarkom na razvoju učnih gradiv za vodstva šol, učitelje in učence.

Našo ekipo sestavlja 18 strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja, odnosov z javnostmi in razvoja publikacij. Naš glavni cilj je biti strokoven in zanesljiv partner pri zadovoljevanju posebnih potreb ravnateljev, učiteljev in drugih strokovnjakov na področju izobraževanja.

Aktivno sodelovanje s ključnimi deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja je privedlo do naslednjih dosežkov in dejavnosti podjetja Nakladatelstvi Dr. Josef Raabe s.r.o:

• več kot 630 strokovnih publikacij;

• mreža več kot 900 strokovnjakov – avtorjev, urednikov, predavateljev in recenzentov;

• nabor tečajev stalnega usposabljanja in akreditiranih programov za ravnatelje in učitelje.

Tesno sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki s področja izobraževanja, človeških virov in delovnega prava, da bi zagotovili visoko učinkovitost in v prakso usmerjena gradiva na področju upravljanja šol. Eden od naših največjih uspehov v zadnjih nekaj letih je razvoj portfelja gradiv za usposabljanje učiteljev. Ponujamo akreditirane programe za učitelje na prvi in drugi stopnji osnovnošolskega/primarnega izobraževanja ter za vodje šol. Z organizacijo strokovnih konferenc in delavnic spodbujamo tudi ciljno usmerjene razprave med vodstvenimi delavci v izobraževanju in drugimi strokovnjaki o aktualnih vprašanjih na nacionalni in evropski ravni.

Uspešno smo izvedli projekta GSS in WELCOME, financirana v okviru programa Erasmus+.

Namen projekta GSS (2015-2018) je bil povečati kompetence učiteljev predšolske vzgoje in izobraževanja za ocenjevanje in ustrezno obravnavo ravni otrokovih spretnosti in zrelosti pred vstopom v osnovnošolsko izobraževanje ter s tem zagotoviti nemoten prehod. Projekt je bil med končno evalvacijo ocenjen kot primer najboljše prakse, tj. z – 94/100.

Projekt WELCOME je bil namenjen popolnemu vključevanju otrok z različnimi učnimi potrebami z vključujočim celostnim pristopom, ki je vključeval reševanje potreb učiteljev po virih in kompetencah za uspešno vodenje heterogenega razreda/skupine v običajnih predšolskih ustanovah. Projekt je bil ocenjen kot primer najboljše prakse, tj. 98/100 – med končno evalvacijo.

UNIVERZA V MARIBORU


Univerza v Mariboru je bila ustanovljena leta 1975. S svojimi 17 fakultetami, Univerzitetno knjižnico Maribor in študentskimi domovi je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. V teh letih je postala uspešna znanstvena ustanova, katere osnovno poslanstvo in vodilo je širjenje in bogatenje znanja. Hitro razvija nova področja delovanja, preizkuša nove študijske metode in išče nove načine povezovanja z okoljem.

Postati raziskovalna univerza je med našimi prednostnimi nalogami, zato je interdisciplinarnost zelo cenjena, saj naše fakultete pokrivajo naravoslovje, matematiko, tehniko, medicino, biotehnologijo, družboslovje, humanistiko in druge vede. Z ustvarjanjem delovnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo, želi Univerza v Mariboru spodbujati doseganje vrhunskih znanstvenih in umetniških dosežkov.

Zavest, da univerzo sestavljajo ljudje, je prisotna na vseh ravneh izobraževanja in raziskovanja. Zato je posebna pozornost namenjena tudi vključevanju študentov v raziskovalno delo in organe odločanja ter sodelovanju z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologij v prakso kot tudi na področju povezovanja in mreženja študentov in diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja številne možnosti za karierni razvoj. Diplomanti, raziskovalci in profesorji so uspešni na domačem in svetovnem prizorišču.

Na 17 fakultetah je na voljo 179 študijskih programov za več kot 14.000 študentov, od tega je približno 10 % tujih študentov. Na UM je zaposlenih okoli 1000 visokošolskih učiteljev.

Usmerjeni smo v privabljanje najboljših študentov in ustvarjanje razvojnega okolja, v katerem je odličnost doma v vseh pogledih. Postali smo osrednja razvojna institucija, ki vzpostavlja povezave z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja središče trajnostnega razvoja za širšo regijo. Hitro razvijamo nova področja dejavnosti, preizkušamo nove študijske metode in iščemo nove načine povezovanja s svojim okoljem.

Na Univerzi v Mariboru posvečamo posebno pozornost vključevanju študentov v raziskovalno delo in organe odločanja. Z gospodarstvom se povezuje tako na področju prenosa znanja in tehnologij v prakso kot tudi na področju povezovanja in mreženja študentov in diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja številne možnosti za karierni razvoj.

Fakulteta, ki sodeluje v tem projektu, Pedagoška fakulteta, razvija študijske programe za učitelje na različnih stopnjah in se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom na področju pedagogike in z izobraževanjem povezanih področij.

Vrtec Ivana Glinska


Vrtec Ivan Glinšek je samostojni javni vrtec. Delujemo v skladu z nacionalnim dokumentom (Kurikulum za vrtce). Vizija vrtca so vrednote, ki nas povezujejo. Delamo tisto, kar znamo najbolje. Drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem. Otrokom dajemo najboljši del sebe. Naše geslo je: “Vrtec prijaznih ljudi, kjer nam zdravje in smeh žarita na obrazih.” Zagotavljamo strokovno in spodbudno ustvarjalno okolje. Z igro, projektnim učenjem in učenjem v naravi omogočamo spremljanje in razvoj vseh otrokovih sposobnosti. Staršem nudimo podporo in pomoč pri socializaciji, da skupaj gradimo zdravo in spodbudno predšolsko obdobje. Zavedamo se, da so temelji, ki jih gradimo v vrtcu, velika naložba za prihodnost naših otrok. Verjamemo, da bomo v projektu skupaj s partnerji iz Češke in Slovaške še uspešnejši.

Vrtec pri nas obiskuje 526 otrok, starih od 1 do 5 let. V šestih enotah in osmih stavbah imamo 36 skupin, ki jih vodi 83 vzgojiteljev. Ravnateljica je Ester Mlaj, univerzitetna diplomirana pedagoginja. Vrtec ima tudi podporno nepedagoško osebje, in sicer: kuharice, tehnično osebje (hišniki, čistilke) in upravo (računovodja, knjigovodja, tajnica, socialna delavka).

Ponujamo dva izobraževalna programa. Prvi je osnovni dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. V okviru dnevnega programa imamo na voljo tudi popoldanske in izmenske programe. Drugi program, ki ga ponujamo, je krajši program za otroke, stare 6 let, ki v predšolskem obdobju niso obiskovali vrtca in ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, traja pa 4 ure dnevno v okviru 240 ur letnega obsega (nekateri od teh otrok pogosto kažejo drugačno raven kognitivnega razvoja kot tisti, ki so obiskovali vrtec). Naše programe vodijo vzgojitelji, ki pripravljajo tudi obogatitvene dejavnosti – športne igre, naravoslovne projekte, knjižno vzgojo, otroški pevski zbor, ples, šah, tuje jezike (nemščina in angleščina), lutkovne predstave itd. Vzgojitelji se dodatno izobražujejo in usposabljajo tudi v Sloveniji in tujini (izmenjave Erasmus – Finska, Italija, Španija).

V Sloveniji zagotavljamo kakovostno predšolsko vzgojo. Sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci in lokalnim okoljem. Z otroki obiskujemo Lutkovno gledališče Maribor, Muzej NOM, Umetnostno galerijo Maribor in Eksperimentalni center Maribor. Za predšolske otroke organiziramo tečaje plesa, tujega jezika, smučanja in drsanja. Izpostaviti želimo tudi pripravo hrane za vse vključene otroke v lastni kuhinji. Zavedamo se, da je hrana pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, ko otroci rastejo in se razvijajo ter potrebujejo kakovosten vnos hrane za dober telesni razvoj. Pri oblikovanju jedilnikov ne uporabljamo umetnih dodatkov, temveč le naravne suhe in sveže začimbe. Vso hrano pripravljamo v lastni kuhinji iz živil iz integrirane in ekološke pridelave. Otrokom v vrtcu ponujamo tri samostojne in kakovostne obroke: zajtrk, kosilo in malico. Čez dan imajo otroci vedno na voljo sveže sadje, nesladkan čaj in vodo. Enkrat tedensko pripravljamo tradicionalne slovenske jedi in brezmesne jedi. Za otroke, ki imajo zdravstveno indicirano dieto, pripravljamo individualne dietne obroke. Prinašanje hrane v vrtec v skladu s slovensko zakonodajo in priporočili ni dovoljeno.

Zakladna šola s materskou skolou Kalinčiakova, Bratislava

Zgodovina vrtca ZS Kalinčiakova je razmeroma kratka, na šoli deluje od leta 2015. Nahaja se v stavbi ZŠ Kalinčiakova 12 v bratislavski četrti Nové Mesto. Šola se nahaja med ulicami Bajkalská, Trnavská in Kalinčiakova z ločenim športnim kompleksom z ločenim dostopom za otroke in starše do vrtca. Šola je nadaljevala tradicijo šole, ki ima svoj poudarek na razvoju športa in telesnih dejavnosti. Ustanovljena je po geslu “s športom do izobrazbe”, v duhu fair playa in olimpijskih idealov do temeljev spoznavanja sebe in celotnega sveta. Zelo smo osredotočeni na razvoj otrokovega telesnega počutja skozi ves dan.

Lokacija vrtca, njegova notranja oprema in šolski športni kompleks so predpogoj za vsestranski razvoj otrokove osebnosti. Naš cilj je otroke voditi k gibanju, športu in zdravemu načinu življenja.

Imamo prostore za šport, tekaško stezo, veliko nogometno igrišče z umetno travo, malo nogometno igrišče z naravno travo, prostor za ogrevanje, telovadnico in druge prostore za šport in telesne dejavnosti. Vrtec ima dodatne prostore. Vrtec je v prostorih osnovne šole.

Program vrtca temelji na filozofiji šole.

Vrtec zagotavlja izobraževanje za otroke iz okrožja Bratislava – Nové Mesto, za katerega je območje. Skupaj imamo 76 otrok. Zaposlene v vrtcu sestavlja 7 vzgojiteljic, specialna pedagoginja-logopedinja, pomočnica vzgojiteljice in dve čistilki.

Šola sodeluje z različnimi organizacijami, zlasti s Klubom olimpijcev Bratislava.

Ključno področje dejavnosti šole in vrtca je razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti. Prizadevamo si oblikovati dober kolektiv s pozitivnimi človeškimi lastnostmi na visoki strokovni ravni.

Zakladni skola a materska skola Libesice, okres Louny

Šola je v Libesicah obstajala od prve polovice 17. stoletja kot nemška šola. Češka šola je bila ustanovljena leta 1921 v povezavi z ustanovitvijo Češkoslovaške republike. Trenutno šolo sestavljata vrtec in prvi razred osnovne šole. Učenci našo šolo zapustijo po končanem prvem razredu osnovne šole, zato jih skušamo pripraviti tudi na uspešen prehod v šesti razred žatških šol, nekateri bolj nadarjeni učenci pa gredo v matematični razred in na osemletno gimnazijo. Poleg tipične opreme imamo za potrebe izobraževanja tudi interaktivno tablo, iPade, zunanje površine z igralnimi elementi in novozgrajeno športno igrišče.

V naši organizaciji je skupaj 14 zaposlenih. V vrtcu so zaposleni štirje vzgojitelji, vključno s pomočnikom.

Naša šola deluje po okvirnem izobraževalnem programu, ki velja za vse šole na Češkem. Razvili smo lastno vizijo šole in šolski izobraževalni program (ŠVP). V okviru ŠVP razvijamo razredni vzgojni program (TVP) individualno za vsak šolski razred. TVP posodabljamo glede na razmere in stanje šolskega razreda z vidika pedagoške diagnostike, na primer glede na število otrok in učencev, glede na otroke/učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami, glede na potrebe otrok iz socialno ogroženih družin in otrok tujcev.

Vrtec se ravna po svojem šolskem izobraževalnem programu z naslovom “Igramo se od jeseni do poletja”, ki vsebuje 11 tem na leto in je usmerjen k celostnemu in skladnemu razvoju osebnosti vsakega otroka. Tu otroci skozi igro razvijajo svoje telesne, duševne in socialne spretnosti in sposobnosti.

V naši šoli učitelj razume vsakega otroka kot edinstveno individualnost ter je podporni in motivacijski partner. Šola ustvarja najbolj naravno psihosocialno okolje, ki temelji na starostno mešanih (heterogenih) razredih in naravnem vključevanju otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Glavne metode vzgojno-izobraževalnega dela šole vključujejo igro, izkustveno učenje in dramo. Z učnimi metodami si učitelji prizadevajo, da bi otroci doživljali in spoznavali svet na aktiven in ustvarjalen način, hkrati pa imajo dovolj prostora za posebej spontane dejavnosti otrok.

Glavne dejavnosti in metode šolskega vzgojno-izobraževalnega programa vključujejo tipične metode poučevanja (besedne, demonstrativne, spretno praktične). aktivacijske metode (razprava, reševanje problemov, situacijske metode, uprizarjanje). Kompleksne metode (skupinsko poučevanje, partnersko poučevanje, individualno in individualizirano poučevanje). Projektno poučevanje (učenje v življenjskih situacijah, poučevanje ob podpori IKT). K vsakemu otroku skušamo pristopiti individualno, empatično in ustvariti ugodno klimo ne le v razredu, temveč v celotni šoli ter v sodelovanju s starši in javnostjo. Pri našem delu je za nas pomembno sodelovanje, ne le na ravni otroka in učitelja, temveč tudi med učitelji in starši, med posameznimi učitelji in z drugimi delavci šole.

Newsletter