Ciele projektu

Ciele projektu DECODE sú:

1. Prispieť ku zvýšeniu kvality a relevantnosti pedagógov v materskej škole a to zavedením prístupu k podpore kognitívneho rozvoja detí, v rámci ktorého materské školy a rodiny synchronizovane spolupracujú pri riešení problémov v oblasti učenia a nízkej kvality základných zručností tým, že umožnia úspech všetkým deťom.

2. Podporovať neustály profesionálny rozvoj zamestnancov materských škôl budovaním ich vedomostí a zručností o tom, ako podporiť kognitívny rozvoj všetkých detí prostredníctvom inovatívnych metód založených na rozvoji kompetencií, cieleného edukovania a vhodných zdrojov.

3. Rozvíjať kľúčové kompetencie detí od raného veku prostredníctvom rozvoja a overovania bezplatných inovatívnych vzdelávacích zdrojov s otvoreným prístupom, ktoré sa majú používať v materskej škole a aj v domácom prostredí.

4. Presadzovať význam kognitívneho rozvoja všetkých detí na úrovni materskej školy ako najefektívnejšieho prístupu k riešeniu znevýhodnenia pri učení a zvyšovať povedomie kľúčových zainteresovaných strán o potrebe spájať materské školy a rodiny, teda partnerov v tomto procese.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

• Metodika pre učiteľov MATERSKEJ ŠKOLY
• Vzdelávacie zdroje pre MATERSKÚ ŠKOLU
• Manuál pre rodičov
• Učebné zdroje pre domáce prostredie
• Digitálne úložisko
• Školiaci kurz pre učiteľov MATERSKEJ ŠKOLY
• Príručka pre učiteľov MATERSKEJ ŠKOLY o tom, ako viesť workshopy s rodičmi

Metodika pre učiteľov MATERSKEJ ŠKOLY

Metodická príručka obsahuje teóriu kognitívneho rozvoja a didaktika (metódy a techniky vyučovania), informácie o špecifikách vekových skupín a informácie k používaniu učebných zdrojov v MATERSKEJ ŠKOLY.

Učebné zdroje pre MATERSKEJ ŠKOLY

96 praktických štruktúrovaných aktivít, ktoré sa môžu byť súčasťou formálneho vzdelávania (aplikovaním špecifických metód a učebných osnov), a ktoré obsahujú:

• tému,
• špecifickú kompetenciu, ktorú treba rozvíjať,
• vekovú skupinu,
• pokyny na vykonávanie aktivity,
• slovnú zásobu, ktorú je potrebné pochopiť,
• otázky pre dieťa,
• otázky na skupinovú reflexiu,
• odporúčania na medzipredmetové vzťahy, prílohy s obrázkami, infografiky, pracovné listy a pod.

Manuál pre rodičov

Obsahuje odporúčania pre prácu s deťmi doma – jednoducho vysvetlený kognitívny vývin, jeho význam a spôsoby výchovy.

Učebné zdroje pre domáce prostredie

Obsahuje odporúčania pre prácu s deťmi doma – jednoducho vysvetlený kognitívny vývin, jeho význam a spôsoby výchovy.

Digitálne úložisko

Viacjazyčná platforma dostupná online a obsahujúca digitalizovanú verziu učebných zdrojov pre učebných zdrojov pre materskú školu a pre domáce prostredie.

Školiaci kurz pre učiteľov MATERSKEJ ŠKOLY

Kurz obsahuje:

• teória kognitívneho vývinu,
• etapy kognitívneho vývinu:

o kompetenčné učenie na predškolskej úrovni,
o zmyslové vnímanie (zrakové, sluchové, hmatové, chuťové a čuchové),
o predstavivosť a fantázia,
o pamäť a uvažovanie,
o komunikačné zručnosti,

• ako používať učebné zdroje v praxi,
• ako spolupracovať s rodičmi.

Príručka na vedenie workshopov s rodičmi

Príručka bude obsahovať podrobný návod pre učiteľov materských škôl o tom, ako majú viesť workshopy pre rodičov, ktorých je potrebné zapojiť do procesu kognitívneho rozvoja ich detí a zároveň pokryť nasledovné témy:

• stratégie zapojenia rodiny do procesu učenia sa;
• plánovanie workshopu – tematické zameranie,
• logistika,
• mechanizmy spätnej väzby;
• marketing workshopu – ako efektívne informovať rodičov o príležitosti,
• ako vypracovať krátku prezentáciu cieľov workshopu, ktorá presvedčí rodičov, aby sa zúčastnili,
• administratíva a ďalšie aspekty; prezentačné zručnosti a techniky zapojenia; aktivity počas workshopu; sledovanie atď…

Newsletter