DECODE – taká je skratka medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds, ktorého organizátorom, spolu s ďalšími partnermi z Česka, Slovenska a Slovinska, je RAABE CZ a partnerom učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. V pražskom Hoteli Olšanka sa v januári konalo už druhé stretnutie partnerov, v rámci ktorého si účastníci okrem iného prerozdelili práce na jednotlivých výstupoch projektu, definovali cieľovú skupinu projektu a určili pracovné tímy. Cieľom nového medzinárodného projektu je pomôcť s rozvojom kognitívneho rozvoja detí vo veku 3-6 rokov zo znevýhodnených prostredí. Deti, ktorých kognitívny rozvoj sa zanedbá v tomto veku, totiž neskôr vykazujú menšiu mieru učenia, šikovnosti a vyššiu mieru neukončenia základných a stredných škôl. Tieto znevýhodnené prostredia môžu byť znevýhodnené v ekonomickej, sociálnej, jazykovej alebo emocionálnej rovine. Projekt DECODE plánuje pomôcť s kognitívnym rozvojom škôlkarov v dvoch oblastiach zároveň: v školskom aj v domácom. „Pre školské prostredie plánujeme vytvoriť až 96 aktivít, ktoré budú rozvíjať deti v piatich kognitívnych oblastiach: vnímavosť, pozornosť, pamäť, myslenie a jazyk. K týmto aktivitám bude pripravená metodika, ktorá vysvetlí dôležitosť tohto prístupu a usmerní prácu učiteľov s týmito aktivitami,“ vysvetľuje Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE CZ. Ako dodáva, „v rámci pilotovania aktivít s metodikou vyškolíme 12 učiteľov, ktorí budú overovať aktivity.“ Pre domáce prostredie sa tiež v rámci projektu vytvorí až 320 aktivít, ktoré taktiež budú rozvíjať deti v 5 kognitívnych oblastiach. Tieto aktivity pre domáce prostredie budú digitalizované a zverejnené na verejnej platforme. „Zároveň školy, ktoré sa podieľali na pilotovaní našich aktivít, zorganizujú workshopy pre rodičov, kde im vysvetlia dôležitosť práce s ich deťmi na tejto platforme a budú im prezentovať pozitívne dôsledky na vývoj ich detí,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová. Dodajme, že všetky aktivity a metodiky budú preložené do 4 jazykov: angličtiny, slovenčiny, češtiny a slovinčiny. CIELE projektu DECODE: 1. Prispieť k vysokokvalitnému a relevantnému predškolskému vzdelávaniu a výchove zavedením komplexného prístupu k posilňovaniu rozvoja kognitívnych schopností detí, v rámci ktorého materské školy a rodiny synchronizovane spolupracujú na riešení problémov so znevýhodneným vzdelávaním a nízkou úrovňou základných zručností tým, že sa umožní úspech všetkým deťom. 2. Podporovať kontinuálny profesijný rozvoj zamestnancov predškolskej výchovy a vzdelávania budovaním vedomostí učiteľov materských škôl a zručností o tom, ako podporiť kognitívny rozvoj všetkých detí prostredníctvom inovatívnych metód založených na kompetenciách, cielenej odbornej prípravy a vhodných zdrojov. 3. Pestovať kľúčové kompetencie detí predškolského veku od útleho veku (s osobitným dôrazom na položenie základov pre gramotnosti, osobných, sociálnych a učebných kompetencií) prostredníctvom rozvoja a overovania voľne dostupných inovatívnych učebných zdrojov, ktoré sa budú používať v materskej škole a doma, čím sa priamo ovplyvní aj 300 detí v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku a mnohých ďalších po skončení projektu. 4. Propagovať význam a prínosy z posilňovania kognitívneho rozvoja všetkých detí na úrovni predškolskej výchovy a vzdelávania ako naj účinný prístup k riešeniu znevýhodnenia vo vzdelávaní a nízkej úrovne základných zručností a zvýšiť informovanosť kľúčových zainteresovaných strán o potrebe spojiť materské školy a rodiny ako partnerov v tomto procese. Cieľová skupina: Cieľovou skupinou projektu DECODE sú učitelia a učiteľky materských škôl, rodičia škôlkarov a samotní škôlkari a škôlkari zo znevýhodnených prostredí vo veku 3-6 rokov na Slovensku, v Slovinsku a v Čechách. Partneri: Na tomto projekte sa podieľajú organizácie a materské školy z troch krajín: Slovenska, Slovinska a Česka. Realizátorom tohto projektu je Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Ďalšími partnermi sú: • Asociace prědškolní výchovy, z.s. – Česká republika • Základní škola a materská škola Libešice, okres Louny, příspevkova organizace – Česká republika • Materská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspevkova organizace – Česká republika • Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. – Slovensko • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 – Slovensko • Mariborská univerzita – Slovinsko • Vrtec Ivana Glinska (materská škola) – Slovinsko Ďalšie stretnutia partnerov sa budú konať v máji 2023 a v marci 2024. Všetky informácie o projekte nájdete na stránke: https://decode.raabe.cz/